بررسی عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانك تجارت در تهران

بررسی عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانك تجارت در تهران,پروژه مطالبات معوق,تاریخچه بانکداری در ایران,دانلود پایان نامه مطالبات معوق,دانلود پایان نامه معوقات بانکی,مطالبات معوق بانك تجارت,معوقات بانک تجارت
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانك تجارت در تهران هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته حسابداری بررسی عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانك تجارت (در تهران) چکیده: توسعه اقتصادی هر جامعه درگرو استفاده بهینه از سرمایه ها می باشد و سرمایه گذاری مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت و همچنین بخش خصوصی می باشد.  سیستم بانکی با جذب سرمایه های گرد اوری شده قادر خواهد بود در توسعه و گسترش فعالیتهای اقتصادی نقش سازنده ای داشته باشد .از آنجایی که سهم شایان توجه دارایی های بانک از وام ها وتسهیلات اعطایی تشکیل شده و درآمد بانک ها از محل بهره وام ها می باشد شناخت عواملی که سبب ایجاد مطالبات معوق می گردند .هدف این پژوهش می باشد که آیا نوع تسهیلات اعطایی، مشخصات فردی گیرندگان تسهیلات ونوع وثایق بر میزان مطالبات معوق موثر بوده اند؟ روش تحقیق توصیقی پیمایشی از تحقیقات میدانی 210 پرونده با استفاده از نرم اقزار آماری SPSS اقدام به انجام آزمون های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است نتایج حاصل از فرضیه ها نشان داده است که  نوع  تسهیلات  در افزایش  مطالبات  معوق  موثر نمی باشد .بررسی ها نشان می دهد که به جهت نبود نظارت کافی بر پرداخت تسهیلات اعطایی در انجام امور مربوط به وام غیر از وام ساخت مسکن در سایر موارد بیشتر در حد کار گشایی و رابطه ای انجام می پذیرد. همچنین تفاوت بین وثایق بعنوان پشتوانه باز پرداخت وام معنی دار نبوده و تحصیلات وام گیرندگان به علت داشتن تعهد و قابلیت اعتماد تاثیر قابل توجهی در پرداخت اقساط در سررسیدهای تعیین شده داشته است پیشنهاد می گردد با ارتقاء سطح علمی کارکنان از طریق دوره های آموزشی بر دقت و صحت عمل آنان مطابق ضوابط وبخشنامه های ابلاغی افزوده نحوه برخورد مناسب با متقاضی تکمیل پرونده چگونگی احراز اهلیت متقاضی وثایق مطمئن دقت کامل در تهیه گزارش کارشناسی به منظور اعتبار سنجی متقاضیان و نظارت بر اجرای طرح وفعالیت های موضوع عقد قرارداد توسط کارشناسان در رشته های تخصصی از بروز هر گونه انحراف در مرحله بهره برداری طرح جلوگیری دقت در باز پرداخت پیگیری مستمر و اصولی از بروز مطالبات معوق جلوگیری نماید همچنین با استقرار شبکه های کامپیوتری مرتبط امکان برقراری ارتباط ومبادله اطلاعات با دسترسی به آخرین وضعیت مشتریان در کمترین زمان ممکن از سوءاستفاده های احتمالی آن کاسته گردد. می توان با اولویت دادن مراجع قضایی ذیصلاح به رسیدگی پرونده های ارجاعی در کوتاهترین زمان ممکن به کارایی سیستم اعطای تسهیلات افزوده و رشد فزاینده مطالبات معوق را مهار نمود.      کلمات کلیدی: معوقات بانکی معوقات بانک تجارت تاریخچه بانکداری در ایران تسهیلات بانكی فهرست مطالب فصل اول- كلیات تحقیق مقدمه……………………………………………………………..2       بیان مسئله………………………………………………………….3 اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………….4 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………..5 فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………….6             روش تحقیق ……………………………………………………………………………..7 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………….7 قلمرومكانی تحقیق……………………………………………………………………….8 مفاهیم یا اصطلاحات كاربردی………………………………………………………….9 فصل دوم – ادبیات تحقیق پیدایش بانكداری………………………………………………………………………..16 تاریخچه بانكداری و بانك مركزی در جهان………………………………………….16 تاریخچه بانکداری در ایران…………………………………………………………….17 ملی شدن بانك ها……………………………………………………………………….17 تاریخچه بانك تجارت…………………………………………………………………..19 مفاهیم بانك تجارت…………………………………………………………………….22 نظام اعتباری در ایران………………………………………………………………..22 شرایط پولی و اعتباری قبل از انقلاب اسلامی ………………………………………23 فعالیت های بانكداری بعد از انقلاب اسلامی …………………………………………24 اهداف نظام بانكی و اصول و معیارهای اعطای تسهیلات در بانكداری اسلامی…..25 شاخص های ارزیابی مشتریان در اعطای تسهیلات ………………………………..26 ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات ……………………………………….27 فرآیند نظارت و پیشینه آن بر فعالیت های بانكی در ایران…………………………..34 انواع نظارت در سیستم بانكی…………………………………………………………35 تقسیم بندی و تعریف اولیه تسهیلات اعطایی از بخش های مختلف اقتصادی…….. نحوه بررسی و ارزیابی واحد های اقتصادی فعال از نقطه نظر سرمایه در گردش40  انواع مطالبات معوق ………………………………………………………………….42 طبفه بندی انواع مطالبات معوق ……………………………………………………..44 نحوه محاسبه ذخیره مطالبات  مشكوك الوصول …………………………………….46 اركان تعیین كننده ذخیره مطالبات مشكوك الوصول…………………………………46 عوامل مؤثردر پیش بینی ذخیره مطالبات مشكوك الوصول…………………………47 نحوه محاسبه ذخیره خاص مطالبات مشكوك الوصول ………………………………47 مسائل بانكداری در كشورهای در حال توسعه……………………………………….49 فصل سوم –روش انجام تحقیق مقدمه……………………………………………………………………………………53 روش تحقیق…………………………………………………………………………….54 جامعه آماری …………………………………………………………………………..54 حجم نمونه و روش محاسبه آن………………………………………………………..54 ابزارهای اندازه گیری و نحوه ساخت و اجرا………………………………………..54 تشریح متغیر های مستقل……………………………………………………………..55 معرفی الگو…………………………………………………………………………….58 فصل چهارم- یافته های تحقیق و تجزیه وتحلیل داده ها مقدمه……………………………………………………………………………………61 تاًثیر میزان تسهیلات بانكی …………………………………………………………..68 تاًثیر نوع تسهیلات بانكی………………………………………………………………69 تاًثیر سنین در یافت كنندگان تسهیلات…………………………………………………70 تاًثیر میزان تحصیلات دریافت كنندگان تسهیلات…………………………………….71 تاًثیر نوع وثیقه وام گیرندگان………………………………………………………….72 الگوی حاصل………………………………………………………………………….73 فصل پنجم- نتایج تحقیق خلاصه و نتیجه گیری ………………………………………………………………..75 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………….77 پیشنهادها……………………………………………………………………………….78 فهرست منابع  …………………………………………………………………………8 فهرست جداول جدول 1-1:تعداد پرسنل بر اساس مدرك تحصیلی…………………………………….8 جدول 2-1: توزیع درجه بندی شعب……………………………………………………8 جدول 1-2: بانك های ادغامی ………………………………………………………..20 جدول 2-2: نظارت بر فعالیت های بانكداری در ایران …………………………….35 جدول 3-2: كاربرد تسهیلات اعطایی در بخش های مختلف اقتصادی……………..39 جدول 4-2: زمان بندی بدهی های پرداخت نشده مشتریان بر حسب  نوع تسهیلات اعطایی برای بانك ها………………………………………………….45 جدول 1-4: توزیع فراوانی میزان تسهیلات اعطایی………………………………..62 جدول 2-4: توزیع فراوانی مانده بدهی تسهیلات اعطایی………………………….63 جدول 3-4: توزیع فراوانی نوع تسهیلات…………………………………………..64 جدول 4-4: توزیع فراوانی مقطع تحصیلی…………………………………………65 جدول 5-4: توزیع فراوانی وثیقه ها………………………………………………..66  جدول 6-4: توزیع فراوانی سنین دریافت كنندگان تسهیلات ……………………….67 جدول 7-4: جدول محاسبات تاًثیرمیزان تسهیلات بانكی…………………………….68 جدول 8-4: جدول محاسبات تاًثیر نوع تسهیلات بانكی……………………………..69 جدول 9-4: جدول محاسبات تاًثیرسنین در یافت كنندگان تسهیلات………………..70 جدول 10-4: جدول محاسبات تاًثیرمیزان تحصیلات در یافت كنندگان تسهیلات..71 جدول 11-4: جدول محاسبات تاًثیرنوع وثیقه وام گیرندگان……………………….72 فهرست نمودارها نمودار1-4:میزان تسهیلات اعطایی…………………………………………………62 نمودار2-4: مانده بدهی تسهیلات اعطایی…………………………………………..63 نمودار3-4: انواع تسهیلات اعطایی…………………………………………………64 نمودار4-4: میزان تحصیلات دریافت كنندگان تسهیلات اعطایی………………….65 نمودار5-4: نوع وثیقه اخذ شده از دریافت كنندگان…………………………………66 نمودار6-4: میزان سنین دریافت كنندگان تسهیلات…………………………………67 مطالب مرتبط با مطالبات معوق بانکها: دانلود مقاله مطالبات معوق و چالش‌های فراروی بانك و بیمه دانلود مقاله علل اصلی ایجاد و افزایش مطالبات معوق بانکها و افزایش بهره وری بانک ها و موسسات اعتباری

 • مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت

  اثر قرارداد در مسئولیت,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه رشته حقوق,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق,مسئولیت در قراردادها,مسئولیت در قراردادها…

 • پاورپوینت بررسی قیر و آسفالت در مهندسی نفت

  پاورپوینت بررسی قیر و آسفالت در مهندسی نفت رفتن به سایت اصلی عنوان: پاورپوینت بررسی قیر و آسفالت در مهندسی…

 • مصلحت نظام و مردم در اقتصاد

  اهداف نظام اقتصادی اسلام,دانلود پایان نامه اقتصاد,دانلود پایان نامه رشته اقتصاد,دانلود پایان نامه مصلحت جامعه,دانلود پایان نامه مصلحت فرد,مصلحت,مصلحت نظام…

 • پاورپوینت تاریخچه و سیر تحول برنامه ریزی

  انواع روش‏های برنامه‌ریزی,انواع گرایش‌های برنامه‌ریزی,برنامه ریزی (كوتاه مدتمیان مدتبلند مدت),برنامه ریزی برای SBU ها,برنامه ریزی مبت,برنامه‌ریزی در سطح کسب و…

 • نقوش اصیل سفالینه

  بررسی نقوش هنر سفالگری در دوران اسلامی,تكنیك های تزیین ظروف در نیشابور,دانلود تحقیق نقوش در سفالینه,دانلود تحقیق نقوش سفال در…

 • بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل و تاثیر آن بر برداشت امنیتی جمهوری اسلامی ایران

  امنیت ملی در نظام بین الملل,بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل و تاثیر آن بر برداشت امنیتی…

 • سیر تحول جرم شناسی و بررسی مجرم در آن

  تحولات مفهوم مجرم,تحولات مفهوم مجرم از دیدگاه قوانین ماهوی ایران,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق,سیر تحول جرم شناسی,سیر تحول جرم…

 • طرح اختلاط بتن پلاستیک دیوار آب بند پروژه سد مخزنی دویرج

  بتن پلاستیک,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته عمران,دیوار آب بند,سد مخزنی دویرج,طرح اختلاط,طرح اختلاط بتن پلاستیک,طرح اختلاط بتن پلاستیک دیوار آب…

 • پرسشنامه میزان اثربخشی مدیریت دانش در یک سازمان

  پرسشنامه اثربخشی مدیریت دانش,پرسشنامه استاندارد ahp,پرسشنامه سنجش اثربخشی مدیریت دانش,پرسشنامه سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه,پرسشنامه مقایسات زوجی,پرسشنامه میزان اثربخشی…

 • پاورپوینت پته

  پاورپوینت پته رفتن به سایت اصلی پته دوزی پته دوزی به نوعی دوخت گل و بته با دست بر روی…

 • آسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران

  آسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران,تهدیدات امنیتی,جهانی شدن چه تأثیری بر,دانلود مقاله رشته علوم سیاسی با عنوان آسیبها و…

 • ارزیابی اثرات نقوش سفال کلار بر روی قالی کلاردشت

  اثرات نقوش سفال بر روی قالی,ارزیابی اثرات نقوش سفال کلار بر روی قالی کلاردشت,بررسی اشکال موجود درقالی کلاردشت,تزئینات سفالینه های…

 • پاورپوینت بررسی اثر افزودن آرد سویا روی خواص رئولوژیک خمیر و ارگانولپتیک نان گندم و بهبود اثرات منفی آن

  پاورپوینت بررسی اثر افزودن آرد سویا روی خواص رئولوژیک خمیر و ارگانولپتیک نان گندم و بهبود اثرات منفی آن رفتن…

 • پایان نامه کارشناسی الهیات و معارف اسلامی با عنوان احتجاج و روشهای ادبی آن در قرآن

  fileina,احتجاج,انجام پایان نامه کارشناسی الهیات و معارف اسلامی,انواع احتجاج,پایان نامه کارشناسی الهیات و معارف اسلامی با عنوان احتجاج و روشهای…

 • نظریه ها،مدلها،نتایج و الگوهای تعهد سازمانی و ویژگیهای شغلی

  دانلود پایان نامه تعهد سازمانی,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت,سطوح مختلف تعهد سازمانی,مفهوم جدید برای تعهد سازمانی,نتایج مطلوب…