پایان نامه مهندسی عمران با عنوان توصیف بتون پلاستیک و روشهای اجرایی دیواره آب بند

پایان نامه مهندسی عمران با عنوان توصیف بتون پلاستیک و روشهای اجرایی دیواره آب بند,توصیف بتون پلاستیک و روشهای اجرایی دیواره آب بند,دانلود پایان نامه بتون پلاستیک,دانلود پایان نامه رشته عمران,دانلود پایان نامه روشهای اجرایی دیواره آب بند,دانلود پایان نامه عمران,دیواره آب بند,روشهای طرح اختلاط,طرح كرخه و دیوار آب بند آن
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پایان نامه مهندسی عمران با عنوان توصیف بتون پلاستیک و روشهای اجرایی دیواره آب بند هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه مهندسی عمران توصیف بتون پلاستیک و روشهای اجرایی دیواره آب بند چکیده: فرارآب ذخیره شده در پشت سدهای خاکی از پی سد در صورتیکه کنترل کافی وجود نداشته باشد میتواند باعث خرابی سد شود.تجربه نشان داده است که نشست آب وخوردگی داخلی در پی وبدنه سد بیشترین دلیل ایجاد اشکال وتخریب سدهای خاکی بوده است.در بیشتر از 70% حالت های نارسا در سدهای خاکی مشکل به نبودن کنترل تراوش یا کافی نبودن آن نسبت داده شده است.بیشترین حالت تخریب ناشی از نشست آب در اثر گردایان خروجی آب بوده است که سبب شناوری ذرات خاک درپاشنه سد ودر نتیجه آغاز حرکت ذرات خاک میشود.برای کنتر ل تراوش از پی سد روش هایی برای کاهش تراوش آب از پی با تلفیق روش هایی جهت هدایت آب وزهکشی بکار میرود. روش های کاهش تراوش شامل این موارد است:جداکننده ها-یا دیواره های ترانشه ای، بتون نفوذ ناپذیر بالادست،دیافراگم ها ی بتونی جداکننده هایی از جنس گل و پرده های تزریق.روش های زهکشی وهدایت آب که به همراه فیلتر(صافی) بکار میرودو شامل این موارد هستند: پتوهای زهکشی ، چاه های فشارشکن و ترانشه های زهکشی شرایطی که نوع وسیله کنترل تراوش را تعیین میکند به قرار زیر هستند: عمق پی ، طبیعت لایه های پی و مواد تشکیل دهنده آن شامل نفوذ پذیری لایه ها وکاهش تراوش مورد نیاز مزیت نسبی روش ها از نظر اقتصادی و میزان خطر پذیری(RISK) که تحت تاثیر عواملی نظیر ارتفاع سد و خطرات پس از شکسته شدن سد است. کلمات کلیدی: بتون پلاستیک دیواره آب بند روشهای طرح اختلاط طرح كرخه و دیوار آب بند آن روشهای اجرایی دیواره آب بند مقدمه: همانگونه که گفته شد یکی از روش های کلی کاهش تراوش از پی آنست که خندقی -ترانشه ای را در پی سد تا لایه نفوذ ناپذیر حفر کرد وآنرا با مواد نفوذ ناپذیر پر کرد این مواد نفوذ پذیر میتواند مخلوط خاک و بنتونیت یا مخلوط سیمان و بنتونیت یا بتون پلاستیک باشد. بتون پلاستیک از سیمان،بنتونیت مصالح دانه ای وآب تشکیل شده است.بتون پلاستیک ناتراوایی خوبی دارد ومقاومت چندین مرتبه بیشتر از خاک دارد واین خصوصیات رفتاری ویژه ای به بتون پلاستیک میدهد. شکل پذیری بالا که با بتون معمولی نمیتوان به آن رسید و مقاومتی که با دیواره از جنس خاک نمیتوان به این رسید و این نتایج موفق بدون کاهش آب بندی بدست میآید. بطور مثال برای جاهایی که اضافه بار زیادی وجود دارد.مانند وزن یک سد یا وقتی که فشار هیدرولیکی زیادی ایجاد میشود(بتون پلاستیک انتخاب خوبی است وبطور کلی میتوان گفت در جایی که مقاومت زیادی مورد انتظار باشد یا به عکس در جائیکه مواد نرم اطراف دیواره فشرده میشوند و به تغییر شکل مقاوم بماند وترک نخورد.امروز با توسعه تکنیک حفاری هزینه های ساخت دیواره آب بند از جنس بتون پلاستیک کاهش یافته است و مشکلات اجرایی نظیر انحراف دیواره ها نیز کم شده اند. دو فصل اول رساله شامل بررسی ادبیات موضوع است. فصل سوم: به روشهای طرح اختلاط و شرح آزمایشات انجام شده می پردازد. فصل چهارم: به بررسی ویژگیهای طرح کرخه می‌پردازد. فهرست مقدمه: 1 فصل اول:توصیف بتون پلاستیک و روشهای اجرایی دیواره آب بند 3 1-1 عمومی 5 1-2- توصیف مواد تشکیل دهنده بتون پلاستیک 6 1-2-1- سیمان 7 1- 2-2- بنتونیت 7 1- 2-3-مصالح دانه‌ای 9 1-2-4- آب مصرفی 10 1-2-6- پرکننده ها 11 1-3 روشهای اجرایی دیواره آب بند بتون پلاستیک 12 1-3-1- عمومی 12 1- 3-2-روش اجرایی پیوسته دیواره آب بند 13 1-3-3- روش اجرایی ناپیوسته دیوار آب بند بتون پلاستیک 14 1-3-3-1- آماده سازی محل اجرا(Siteprepration) 14 1-3-3-2- دیوارهای راهنما(Guide Wall) 15 شکل3-1 نمای عمومی اجرای دیواره آب بند به روش پیوسته 16 1-3-3-3-2- ماسه زدایی(یا تعویض گل) (Desanding) 17 1- 3-3-3-4-بتون ریزی (Concreting) 18 فصل دوم:ویژگیها وخصوصیات بتون پلاستیک 20 2-1- بتون تازه 21 2-1-1- چگالی دوغاب و چگالی بتون پلاستیک تازه 22 2-1-2- کارایی بتون پلاستیک 22 2-1-3- دمای بتون پلاستیک: 23 2-2 خصوصیات رفتاری بتون پلاستیک: 24 منحنی – (1-2) 25 شکل عمومی منحنی رفتاری بتون معمولی 28 کرنش      منحنی 5-2 30 2-2-1- مقاومت فشاری بتون پلاستیک ومحلول الاستیسته 32 شکل 8-2 منحنی توسعه مقاومت بتون پلاستیک دیوار 38 شکل2-9 رابطه بین میزان رس- بنتونیت وتنش محدود کننده مقاومت 39 شکل 2-10 رابطه بین میزان رس پنتونیت وتنش محدود کننده مقاومت در حالت5kg/cm2 40 نرخ كرنش 43 2-2-3- نفوذ پذیری : 43 – منافذ وتخلخل در بتون: 45 جدول 2-1 مدت زمان لازم برای قطع ارتباط منافذ موئین بتون با تستهای مختلف آب به سیمان 48 جدول 2-2 کاهش نفوذ پذیری سیمان(با نسبت آب به سیمان7%) 50 3- نسبت آب به سیمان 50 شکل 13-2 رابطه بین نفوذپذیری ونسبت آب به سیمان خمیرسیمان 93 درصد هیدراته شده. 51 – اثربنتونیت بر نفوذ پذیری بتون پلاستیک: 52 2-2-4-  پدیده جوشش 53 الف- مشاهدات پدیده جوشش در حین اجرا 53 ب -بررسی پدیده جوشش وکنترل عوامل متعدد 53 ج- زمان جوشش آب 54 د- میزان جوشش آب از پانل: 54 ه- موقعیت جوشش در پانل: 54 ذ- تحلیل پدیده جوشش: 56 2-2-5- شکست هیدرولیکی 59 شکل 14-2 تغیرات آب خروجی در اثر افزایش گرادیان هیدرولیکی 61 2-2-6- سرعت بارگذاری 63 فصل سوم :روشهای طرح اختلاط و شرح آزمایشات انجام شده 68 3-1- روشهای طرح اختلاط 69 3-1-1- مقدمه: 69 3-1-2- هدف: 69 3-1-3- اسلامپ: 70 3-1-4- مصالح مصرفی 71 3-1-5- طریقه ساخت نمونه ها 72 3-2-2- آزمایش سرعت بارگذاری: 77 3-2-3-آزمایش مقاومت فشاری و ملول الاستیسیته: 78 3-3-1- نتایج آزمایش تعیین زمان بهینه عمل آوری دوغاب بنتونیت 85 شكل 3-1 اثر زمان عمل آوری دوغاب بنتونیت برمقاومت فشاری بتن پلاستیك 86 شكل 3-2 اثر سرعت بارگذاری برمقاومت فشاری بتن پلاستیك در دو نسبت مختلف B/C 88 شكل 3-3اثر سرعت بارگذاری برمدول الا ستیسیته بتن پلاستیك در دونسبت مختلف B/C 88 شكل 3-4)رابطه لگاریتم سرعت بارگذاری و مقاومت فشاری بتن پلاستیك در دونسبت مختلف B/C 88 3-3-3- نتایج آزمایش مقاومت فشاری مدول الا ستیسیته 90 شكل 3-7 نسبت بنتونیت  به سیمان برمقاومت فشاری بتن پلاستیك با نسبت 2/0=B/C 91 B/C=0.3 92 شكل 3-8 نسبت آ به سیمان برمقاومت فشاری بتن پلاستیك با نسبت 3/0=B/C 92 شكل 3-9 نسبت آب به سیمان برمقاومت فشاری بتن پلاستیك با نسبت 4/0=B/C 92 شكل 3-10 نسبت آب به سیمان برمقاومت فشاری بتن پلاستیك با نسبت 5/0=B/C 92 شكل 3-11 نسبت آب به سیمان برمقاومت فشاری بتن پلاستیك با نسبت 6/0=B/C 93 B/C=0.2 93 شكل 3-12 اثر نسبت آب به سیمان مدول الا ستیسیته بتن پلاستیك با نسبت 2/0=B/C 93 شكل 3-13 اثر مقدار سیمان برمقاومت فشاری بتن پلاستیك با نسبت 1/0=B/C 94 – روند توسعه مقاومت بتن پلاسیتك 95 توسعه مقاومت بتن در طول زمان 96 3-3-4- نتایج آزمایش نفوذپذیری 97 شكل 3-16 )اثر نسبت B/C برنفوذپذیری بتن پلاستیك kg/cm2 150=مقدار سیمان 98 شكل 4-17اثر مقدار بر نفوذپذیری بتن پلاستیك با نسبت 6/0= B/C 100 3-4-2- بررسی روش ACI برای طرح مخلوط بتن معمولی 101 شكل 3-18 روندتعیین طرح اختلاط بتن معمولی به روش ACI 102 شكل 3-19 روند تعیین طرح اختلاط بتن پلاستیك 103 فصل چهارم :ویژگیهای طرح كرخه و دیوار آب بند آن 120 4-1- مقدمه: 121 4-2-وضعیت زمین شناسی پی ساختگاه سدكرخه: 122 I)كنلگومرای بختیاری پائینی: 123 II) كنلگومرای بختیاری بالائی: 123 4-3- مشخصات مكانیكی توده سنگ وتكیه گاههای سد كرخه 124 4-4- ویژگیهای بتن پلاستیك دیواره آب بند سدكرخه 124 نتایج آزمایش های سه محوری روی گل سنگ شماره (2-) [5] 126 – استفاده از بنتونیت تازه (غیراشباع) 127 استفاده از سیمان خشك: 128

 • تلقیح مصنوعی و اجاره رحم ( آپدیت شده 510 صفحه )

  اهداء تخمك یا جنین و اجاره رحم,تلقیح مصنوعی و اجاره رحم,تلقیح مصنوعی و اجاره رحم ( آپدیت شده 510 صفحه…

 • جرم شناسی زنا در حقوق

  جرم شناسی زنا,جرم شناسی زنا در حقوق,حکم زنا در حدیث و سیره,دانلود مقاله جرم شناسی زنا در حقوق,دانلود مقاله زنا,زنا,زنا…

 • پرسشنامه عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی در شرکت

  پرسشنامه عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی در شرکت رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه  رشته مدیریت پرسشنامه عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان…

 • مفاهیم اصلی ارتباطات

  ارتباط در رسانه,اصطلاح ارتباط,دانلود پایان نامه رشته علوم ارتباطات,دانلود پایان نامه رشته علوم ارتباطات اجتماعی با عنوان جرایم رسانه ای,دانلود…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش شادکامی

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش شادکامی رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری رشته روانشناسی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش شادکامی…

 • مبانی نظری حقوق حاکم بر تنگه های بین المللی

  ادبیات نظری حقوق حاکم بر تنگه های بین المللی,ادبیات و مبانی نظری حقوق حاکم بر تنگه های بین,پیشینه تحقیق حقوق…

 • بررسی میزان آسیب پذیری سیستم بادبندی خارج از محور در سازه فولادی و روشهای بهبود آن

  بررسی سیستم مهاربندی واگرا,بررسی ظرفیت آسیب پذیری سازه,بررسی میزان آسیب پذیری سیستم بادبندی خارج از محور در سازه فولادی و…

 • پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل موثر بر وفاداری برند

  پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل موثر بر وفاداری برند رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل موثر بر…

 • پرسشنامه ارزیابی میزان مهارت مدیریت زمان در افراد 12 تا 30 ساله و ارائه راهکارهایی برای تقویت آن

  پرسشنامه ارزیابی میزان مهارت مدیریت زمان در افراد 12 تا 30 ساله و ارائه راهکارهایی برای تقویت آن,پرسشنامه استاندارد مدیریت…

 • اعسار از محكوم به

  اعسار از محكوم به,اعسار در فقه و حقوق اسلام,انواع اعسار,دانلود مقاله اعسار از محكوم به,قانون اعسار,مفهوم اصطلاحی اعسار,نحوه اثبات دعوی…

 • اجرای پی و شناژ + مستندات پی و شناژ بصورت کامل

  اجرای پی و شناژ,اجرای پی و شناژ + مستندات پی و شناژ بصورت کامل,اصولا پی کنی,دانلود پروژه اجرای پی,دانلود پروژه…

 • بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت

  آراء فقهای مذاهب اسلامی در مورد سرقت,بررسی حقوقی سرقت در ایران,بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت,بررسی فقهی…

 • پرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش سیستم معاملات آنلاین بورس

  پرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش سیستم معاملات آنلاین بورس رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه  رشته مدیریت پرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ساختار سازمانی

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ساختار سازمانی رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری رشته مدیریت چارچوب نظری و پیشینه پژوهش…