مدلهای مربوط به موضوعات تغییر و گونه یابی موضوعات استراتژیک تغییر

ارائه الگوی مناسب استراتژیک تغییر,استفاده از الگوی مناسب استراتژیک تغییر برای افزایش عملکرد,افزایش عملکرد با استراتژیک تغییر,پایان نامه ارائه الگوی مناسب استراتژیک تغییر,پایان نامه مدیریت استراتژیك تغییر,گونه یابی موضوعات استراتژیک تغییر,مدلهای مربوط به موضوعات تغییر و گونه یابی موضوعات استراتژیک تغییر,مدیریت استراتژیك تغییر,موضوعات تغییر در سطح استراتژیك
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مدلهای مربوط به موضوعات تغییر و گونه یابی موضوعات استراتژیک تغییر هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته مدیریت مدلهای مربوط به موضوعات تغییر و گونه یابی موضوعات استراتژیک تغییر كلیات تحقیق: تحقیق شامل 5 قسمت به شرح زیر می‌باشد: قسمت اول: مفاهیم عمومی تغییر قسمت دوم: مدل‌های مربوط به موضوعات تغییر قسمت سوم: گونه‌یابی موضوعات استراتژیك تغییر قسمت چهارم: مدل تحقیق قسمت پنجم: پیشینه تحقیق (مطالعات انجام شده در خارج و داخل كشور) در قسمت اول تغییر و معنی آن از دیدگاه نظریه‌پردازان مختلف مدیریت توضیح داده خواهد شد. سپس انواع تغییرات مطرح در سازمان‌ها به بحث گذاشته می‌شود. این قسمت، خواننده را آماده ورود به بحث تغییر از دیدگاه استراتژیك می‌نماید. در قسمت دوم، الگوها و مدل‌های مطرح تغییر ارائه می‌شوند. از آنجا كه ادبیات مربوط به تغییر تا به حال مرز مشخصی بین موضوعات تغییر و مدیریت تغییر قائل نگردیده، لذا در قسمت دوم، با تفكیك این دو سرفصل، صرفاً به الگوهای مربوط به موضوعات تغییر پرداخته شده و مدل‌های مربوط به مدیریت تغییر را به عهده خواننده واگذار خواهیم نمود. ضمناً منابع پیشنهادی مدلهای مرتبط با مدیریت تغییر در پایان رساله ارائه شده‌اند. نتیجه بدست آمده از این تحقیق، وجوه مشترك موضوعاتی است كه اغلب نظریه‌پردازان مدیریت در حوزه تغییر، به آنها اشاره كرده‌اند. یعنی ساختار، نیروی انسانی، اهداف، تكنولوژی و فرهنگ. این موضوعات در قسمت سوم همین تحقیق با دیدگاه استراتژیك، گونه‌یابی شده‌اند. در قسمت سوم، به تغییر با رویكرد استراتژیك پرداخته خواهد شد. به این منظور نگرش استراتژیك در مدیریت را بازشناسی كرده و در ادامه موضوعات تغییر در سطح استراتژیك مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در نهایت، این موضوعات تحت عناوین منابع انسانی، تكنولوژی، فرهنگ، ساختار و اهداف، گونه‌شناسی خواهند شد. ستاده خروجی هر یك از گونه‌یابی‌ها یك مدل 4وضعی (ماتریس 2×2)، خواهد بود كه در مدل اصلی تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت. قسمت چهارم با جمع‌بندی و ارائه مدل تحقیق در دو سطح مفهومی و تجربی به پایان خواهد رسید. مدل مفهومی، مدل تئوریك تحقیق بوده و مدل تجربی كه روی دیگر همان سكه است، مبنای كارهای آماری تحقیق قرار خواهد گرفت. در پایان تحقیق دوم، پیشینه مطالعاتی تحت عنوان مطالعات انجام شده در داخل كشور نیز تكمیل‌كنندة مطالب تحقیق دوم خواهد بود. کلمات کلیدی: موضوعات تغییر شركت‌های برتر مدیریت استراتژیك تغییر تئوری برخاسته از زمینه موضوعات تغییر در سطح استراتژیك 1) بیان مسئله در حال حاضر استراتژی جامعی در سطح صنعت هوائی و خصوصاً هواپیمائی كشور وجود ندارد. این موضوع در حالیست كه صورتهای مالی شركت‌های هواپیمایی نشان دهنده مبالغ بسیار بالائی از صرف منابع بودجه‌ای كشور است كه در صورت ارائه یك مدل مناسب برای این شركت‌ها و تأثیرگذاری بر كاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای آنان، می‌توان انتظار منافع بالائی را در سطح ملی داشت. همچنین در حال حاضر شركت‌های جدیدی وارد صنعت شده‌اند كه از تجربه حرفه‌ای لازم برخوردار نبوده و در صورت عدم ارائه یك مدل جامع برای شركت‌های هواپیمائی، امكان بروز مشكلات وسیع‌تر در صورت تداوم این روند وجود دارد.  با توجه به موارد فوق از یك طرف و وجود تحریم در بخش هوایی كشور و جایگاه صنعت حمل و نقل در سند چشم انداز بیست ساله، این تحقیق می‌تواند با شناسائی استراتژی‌های تغییر شركت‌های هواپیمائی برتر و استخراج مدلی مناسب از آنها، مدل به دست آمده را برای شركت‌هایی كه خواهان تغییر هستند  تسری دهد. برای به دست آوردن  مدلی مناسب، این تحقیق، شركتهای هواپیمای برتر (بین‌الملی پروازكننده به ایران و بالعكس) كه در طی یك دوره 5 ساله از عملكرد در حال رشد برخوردار بوده‌اند را انتخاب كرده و متعاقباً برای رسیدن به نتیجه تحقیق، مراحل زیر را انجام خواهد داد. 1) بررسی مدل‌های مربوط به موضوعات تغییر و گونه‌های مختلف تغییر در سطح استراتژیك (ادبیات تحقیق) به منظور حمایت ازچارچوب نظری تحقیق .یعنی پاسخ به این سوال كه موضوعات تغییر در این تحقیق كدام بوده و گونه‌های مختلف هر یك از این موضوعات چه هستند. 2) بررسی ارتباط و میزان تاثیر این موضوعات (متغیرهای مستقل تحقیق) بر عملكرد شركت‌های هواپیمایی برتر (متغیر وابسته تحقیق).یعنی پاسخ به این سئوال كه كدام یك از این موضوعات، در تاثیرگذاری برعملكرد، از اولویت بالاتری برخورداراست. 3) بررسی ارتباط و هماهنگی گونه‌های موضوعات تغییر (در سطح استراتژیك) با متغیرهای تعدیل‌كننده (میزان كنترل و نوع تأكید بر داخل و خارج) جهت استخراج یك مدل مناسب. یعنی پاسخ به این سوال كه تركیب بهینه این گونه‌ها چیست. فهرست مطالب كلیات تحقیق: تحقیق شامل 5 قسمت به شرح زیر می‌باشد: قسمت اول: مفاهیم عمومی تغییر قسمت دوم: مدل‌های مربوط به موضوعات تغییر قسمت سوم: گونه‌یابی موضوعات استراتژیك تغییر قسمت چهارم: مدل تحقیق قسمت پنجم: پیشینه تحقیق (مطالعات انجام شده در خارج و داخل كشور) جدول 1-2: ادبیات تغییر در مدیریت 4 1)مفاهیم عمومی تغییر 5 1-1)تغییر چیست؟ 5 1-2)تغییرات برنامه‌ریزی شده در مقابل تغییرات غیربرنامه‌ریزی 8 1-3)تغییرات دائمی در مقابل تغییرات مقطعی 8 1-4)تغییرات تكاملی، انتقالی و استحاله‌ای 10 1-4-1)تغییرات تكاملی: 10 1-4-2)تغییرات انتقالی: 11 1-4-3)تغییرات استحاله‌ای: 11 نمودار 1-2: تغییرات تكاملی، انتقالی و استحاله‌ای 11 1-5)جمع‌بندی قسمت اول (مفاهیم عمومی تغییر) 12 2)الگوهای مرتبط با موضوعات تغییر 12 2-1)مدل فرآیندها، محتوا و زمینه 12 نمودار 2-2: موضوعات تغییر از دیدگاه پتیگرو و وایپ 13 2-2)مدل متن تغییر 14 2-3)مدل یكپارچه تغییر سازمانی 15 نمودار 4-2: استراتژیهای تغییر سازمانی بر اساس مدل 15 2-4)مدل ادكار 17 2-5)مدل عوامل تغییر دفت 17 2-6)مدل لویت 19 2-9)جمع‌بندی الگوهای مرتبط با موضوعات تغییر 20 3)مدیریت استراتژیك تغییر 21 3-1)نگرش استراتژیك چیست؟ 21 3-1-2)نگرش روابط انسانی به مدیریت 22 3-1-3)نگرش علمی (كمی) به مدیریت 22 3-1-4)نگرش سیستمی به مدیریت 22 3-1-5)نگرش اقتضایی به مدیریت 22 3-2)مقایسه نگرش‌ها و ارتباط آن با دیدگاه استراتژیك 23 3-5)تفاوت مدیریت استراتژیك تغییر با نگرش عملیاتی تغییر 24 3-7)موضوعات تغییر در سطح استراتژیك 25 3-8)منابع انسانی به عنوان موضوعی در سطح استراتژیك تغییر 28 3-9)مدل استراتژیك منابع انسانی 29 جدول 2-2: تفاوت گزینه‌های استراتژیك منابع انسانی از لحاظ ویژگی‌های سیستم منابع انسانی 33 3-11)تكنولوژی به عنوان عاملی در سطح استراتژیك تغییر 34 3-12)دیدگاه‌های مربوط به تكنولوژی 34 3-13)مدل استراتژیك تكنولوژی 37 3-15)فرهنگ به عنوان عاملی در سطح استراتژیك تغییر 40 3-16)مدل‌های یكپارچه فرهنگ‌ سازمانی 42 3-17)گونه‌شناسی عامل فرهنگ سازمانی در سطح استراتژیك 44 3-18)ساختار به عنوان عاملی در سطح استراتژیك 45 3-18-2)متغیرهای مرتبط با ساختار سازمانی 45 جدول 4-2: متغیرهای مرتبط با ساختار سازمانی 47 3-18-3)تأثیر محیط بر ساختارهای سازمان 47 3-20-2)جایگاه اهداف در مجموعه عناصر (موضوعات) تغییر استراتژیك 54 3-21)مدل استراتژیك اهداف سازمانی 55 4)مدل تحقیق 63 5)پیشینه مطالعاتی 67 منابع 75

 • بررسی روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد با تشریح مدل های ارزيابی عملكرد

  بررسی روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد با تشریح مدل های ارزيابی عملكرد رفتن به سایت اصلی…

 • پرسشنامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی

  افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی,پرسشنامه افزایش فروش,پرسشنامه افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی,پرسشنامه افزایش فروش در شرکتها,پرسشنامه تدوین برنامه…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدیریت عملکرد

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدیریت عملکرد رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابداری چارچوب نظری و…

 • پروژه برنامه نویسی مهندسی نرم افزار با عنوان سیستم پرسنلی طراحی شده با VB.net و متدولوژی UML

  انجام پروژه برنامه نویسی,پروژه برنامه نویسی سیستم پرسنلی,پروژه برنامه نویسی مهندسی نرم افزار با عنوان سیستم پرسنلی طراحی شده با…

 • بهبود عملکرد پروتکلهای XLEACH و LEACH در جهت افزایش احتمال انتخاب سرگروه شدن گره در شبکه های حسگر بیسیم

  بهبود عملکرد پروتکلهای XLEACH و LEACH در جهت افزایش احتمال انتخاب سرگروه شدن گره در شبکه های حسگر بیسیم,پروتکلهای مسیریابی,پروتکلهای…

 • تحلیل انواع افزودنی روی خاصیت و پروسه پی وی سی

  افزودنیهای خواص PVC,افزودنیهای فرایند PVC,تحلیل انواع افزودنی روی خاصیت و پروسه پی وی سی,دانلود پایان نامه پی وی سی,دانلود پایان…

 • حسابداری انبار و روش اجرایی آن

  حسابداری انبار,حسابداری انبار و روش اجرایی آن,دانلود مقاله حسابداری انبار,دانلود مقاله حسابداری انبار و روش اجرایی آن,دانلود مقاله روش اجرایی…

 • مبانی نظری تدلیس در ازدواج و نحوه ضمانت اجرای کیفری آن

  آثار جرم فریب در ازدواج,ارکان جرم فریب در ازدواج,جرم فریب در ازدواج,مبانی جرم فریب در ازدواج,مبانی نظری تدلیس در ازدواج,مبانی…

 • انواع ترانزیستورها

  انواع ترانزیستورها,ترانزیستور,چگونه کار ترانزیستور,دانلود مقالات برق,دانلود مقالات مهندسی برق,دانلود مقاله انواع ترانزیستورها بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • پروپوزال و طرح تفصیلی بررسی مولفه های مدیریت دانش در سازمان و اثر سبک رهبری بر اقدامات آن

  پروپوزال رابطه مدیریت دانش و سبک رهبری,پروپوزال سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در سازمان,پروپوزال مدیریت دانش,پروپوزال و طرح تفصیلی بررسی…

 • مدل های ارزیابی عملکرد زنجیره تامین

  مدل های ارزیابی عملکرد زنجیره تامین رفتن به سایت اصلی دانلود پایان نامه رشته مدیریت مدل های ارزیابی عملکرد زنجیره…

 • پروپوزال بکارگیری سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان برق

  پروپوزال erp,پروپوزال برنامه ریزی منابع سازمانی,پروپوزال بکارگیری سیستم ERP در سازمان برق,پروپوزال بکارگیری سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان…

 • بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید

  بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید,پایان نامه…

 • مدل مفهومی ارزیابی پیاده سازی موفق ERP در سازمان های دولتی

  مدل مفهومی erp,مدل مفهومی ارزیابی آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP,مدل مفهومی ارزیابی پیاده سازی erp در سازمان های دولتی,مدل…

 • مشخصه های طبیعی و انسانی شهر شوش

  ا قتصاد شهرستان شوش,خصوصیات جمعیتی شهرستان شوش,دانلود تحقیق معرفی شهرستان شوش,زمین شناسی شهرستان شوش,مشخصه های انسانی شهر شوش,مشخصه های طبیعی…