تحلیل روش و روند توسعه شهری در تهران

بررسی روند توسعه شهر ری,تحلیل روش و روند توسعه شهری در تهران,دانلود پایان نامه توسعه شهری,دانلود پایان نامه توسعه شهری در شهرری,شناخت الگوی توسعه فیزیکی شهر ری,عوامل طبیعی موثر در توسعه شهر ری,ویژگیهای كالبدی شهر ری
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تحلیل روش و روند توسعه شهری در تهران هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  جغرافیا تحلیل روش و روند توسعه شهری در تهران (منطقه 20 شهر تهران : شهر ری) چکیده : شهرری یکی از شهرهای تاریخی با قدمت شش هزار ساله در جنوب تهران واقع شده است که بر اساس تقسیمات کشوری به عنوان منطقه 20 شهر تهران معرفی شده است . با توجه به گرایشات موجود در سطح منطقه و دارا بودن ویژگیهای منحصر به فرد این منطقه را از دیگر مناطق تهران متمایز ساخته است . در هم آمیختگی بافت تاریخی ، مذهبی و بافت مسکونی ، صنعتی چهره ای متمایز از سایر مناطق برای شهر ری ایجاد کرده است . از گرایشات موجود در منطقه می توان به وجود اراضی بزرگ و باز مزروعی ، صنایع و کارگاهها ، پایین بودن قیمت زمین ، انبوه سازی مسکن و  اشاره کرد . این عوامل در چند دهه اخیر شهر ری را به یک منطقه مهاجر پذیر با رشد جمعیت بالا تبدیل نموده است و رشد و توسعه فیزیکی آنرا سبب شده است. در این پایان نامه سعی شده که روند توسعه شهر ری (منطقه بیست تهران) بررسی شود و منظور از توسعه،توسعه فیزیکی (در جهت افقی) نیز می باشد.این پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است که در فصل اول مطالب مربوط به کلیات تحقیق و مفاهیم نظری بیان شده است . در فصل دوم سعی شده است که ویژگیهای طبیعی شهر ری مورد بررسی قرار گیرد . در فصل سوم به بررسی ویژگیهای انسانی که شامل ویژگیهای فرهنگی،جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی می باشد ، پرداخته شده است . در فصل چهارم ویژگیهای کالبدی شهر ری که شامل تحولات و گسترش کالبدی شهر ری ،طرح های شهری ،تیپولوژی بافتهای موجود ، کاربریهای اراضی و محدودیتها و امکانات توسعه و  بررسی شده است . در فصل پنجم به اثبات فرضیه ها ، نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است. کلمات کلیدی: توسعه شهری بافت كالبدی شهر توسعه فیزیکی شهری تیپولوژی بافتهای شهری بررسی روند توسعه شهر ری مقدمه :  در این تحقیق که تحت عنوان بررسی روند توسعه شهر ری (منطقه 20 شهر تهران) می باشد سعی شده پس از یک شناخت اجمالی به بررسی روند توسعه و مسائل و مشکلات و توسعه و همچنین راه حل ها پرداخته شود.  هدف از این تحقیق :  1 – شناخت ویژگیهای جغرافیای طبیعی اثر گذار بر توسعه شهر ری؛ 2 –  بررسی ساختار کالبدی ـ فضایی و جمعیتی شهر ری؛  3 – مطالعه و بررسی روند تاریخی شهر نشینی و توسعه شهر ری؛ 4 – شناخت الگوی توسعه فیزیکی شهر و عوامل موثر بر توسعه شهر؛ می باشد . فرضیات این تحقیق بدین قرار می باشد :  1 – مسئله جمعیت و مهاجرت نقش زیادی در روند توسعه شهرنشینی شهرری را داشته است. 2 – توجه به عامل نقش زیارتی شهر ری می تواند جهت هدایت روندها و گرایشات آتی توسعه منطقه موٌثر باشد. پیشینه این تحقیق پایان نامه های دانشگاهی و همچنین پژوهشهای موردی که در همین راستا و برای مکانها و شهرهای مختلف صورت گرفته است ، می باشد.روش تحقیق بصورت مطالعات کتابخانه ای و استفاده ار منابع معتبر تاریخی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که در رابطه با شهر ری بوده اند و برای تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از روش تحقیق تحلیلی استفاده شده است .محدودیتهای تحقیق شامل کمی اطلاعات در این زمینه و به روز نبودن اطلاعات و آمار و همچنین پراکنده بودن اطلاعات از مشکلات تحقیق می باشد. فهرست مطالب چكیده 1 مقدمه 2 فصل :1 كلیات تحقیق 4 1 –  1 –  طرح تحقیق 4 1 – 1 – 2 –  بیان مسئله 5 1- 1 –  3-  ضرورت مسئله 6 1- 1 – 4 –  اهداف تحقیق 7 1 – 1 – 5-  فرضیات تحقیق 7 1 – 1 – 6 –  پیشینه تحقیق 8 1 – 1 – 7 –  روش تحقیق 9 1– 1 – 8 – مشكلات و محدودیتهای تحقیق 10 1 – 2 – مفاهیم نظری و كلیات 10 1 – 2 – 1 – تعریف شهر 11 1 – 2 – 2 –  تعریف توسعه 12 1 – 2 – 3 –  تعریف توسعه شهری 12 1 – 2 – 4 – تعریف توسعه فیزیكی 13 1 – 2 – 5-  ساخت شهر 13 1 – 2- 6- سیمای شهر 13 1- 2 – 7 – حریم شهر 14 1 – 2 – 8 –  بافت كالبدی شهر 14 1 – 2 – 9 –  محدوده شهر 15 1 – 2 – 10 – محدوده خدماتی 15 1 – 2 – 11- حریم استحفاظی 16 1 -2 – 12 – مرفولوژی شهری 16 1 – 2 – 13 – بررسی الگوهای توسعه شهری 17 1 – 2 – 13 – 1-ساخت دایره ای شهر 18 1 – 2 – 13 – 2 -ساخت قطاعی شهر 19 1 – 2 – 13 – 3- ساخت آماری شهر 20 1 – 2 – 13 – 4 – ساخت ستاره ای (شعاعی) 21 1 – 2 – 13 – 5 –  توسعه چند هسته ای 21 1 – 2 – 13 – 6- توسعه دردآور شهر 23 1 – 2 – 13 – 7 – ساخت خطی یا كریدوری 25 فصل 2: ویژگیهای طبیعی شهر ری 25 مقدمه 25 2 – 1 – موقعیت جغرافیایی 26 2 – 2 – زمین شناسی 26 3 – 2 – توپوگرافی 27 2 – 3 – 1 – وضعیت گسله‌ها و رابطه آن با زلزله خیزی 27 2 – 4 – اقلیم شهر 28 2 -4 – 1 – دما 28 2-4-2- میزان بارش 28 2- 4 – 3 – رطوبت نسبی 29 2 – 4 – 4 – روزهای یخبندان 32 2 – 4 – 5 – روزهای بارانی 33 2-4-6- جریان باد 35 2-5- منابع آب. 32 2-6- مرفولوژی شهر  33 2-7- عوامل طبیعی موٌثر در توسعه شهر ری. 35 خلاصه فصل دوم . 35 فصل 3 : ویژگیهای انسانی – مقدمه 38 3-1- ویژگیهای فرهنگی. 38 3-1-1- وجه تسمیر شهر ری. 39 3-1-2- سابقه تاریخی شهر ری 40 3-1-3- بنیانهای اقتصادی شهر ری در تاریخ  48 3-1-4- توسعه فیزیكی شهر ری در دوره‌های تاریخی. 52 3-1-5- اماكن مذهبی و متبركه شهر ری 54 3-1-6- آثار تاریخی شهر ری. 61 3-1-7- عوامل فرهنگی موٌثر در توسعه شهر ری. 65 3-2- ویژگیهای جمعیتی  .67 3-2-1- تعدادو سیر تحولی جمعیت از سال 1345-1375. 67 3-2-2- توزیع جمعیت 69 3-2-3- تراكم جمعیت 70 3-2-4- ساخت سنی و جنسی جمعیت 72 3-2-5- حركات جمعیت. 75 3-2-6- رشد جمعیت و آینده نگری  82 3-3- ویژگیهای اجتماعی 84 3-3-1- میزان اشتغال و بیكاری جمعیت. 84 3-3-2- میزان اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی. 88 3-3-3- وضعیت سواد جمعیت 90 3-3-4- عوامل اجتماعی مؤثر در توسعه شهر ری . 94 3-4- ویژگیهای اقتصادی 95 3-4-1- بخش كشاورزی. 95 3-4-2- بخش صنعت 97 3-4-3- بخش خدمات . 98 3-4-4- عوامل اقتصادی موثر در توسعه شهر ری. 98 خلاصه فصل سوم 101 فصل 4 – ویژگیهای كالبدی شهر ری 4-1- تحولات معصر و گسترش كالبدی تهران و شهر ری. 107 4-2- طرحهای شهری و میزان تحقق آنها در شهر ری. 108 4-2-1- طرح جامع 1349 108 4-2-2- طرح ساماندهی تهران 1371 109 4-2-3- طرح تفصیلی 111 4-3- بافت و عناصر كالبدی 111 4-3-1- عناصر مهم و نحوه شكل گیری و كالبدی شهر ری 111 4-3-2- تیپولوژی بافتهای موجود. 117  4-4- كلیات كاربری ارضی.  4-4-1- كاربری مسكونی  123 4-4-2- كاربری آموزشی و آموزش عالی. 123 4-4-3- كاربری بهداشتی و درمانی 123 4-4-4- كاربری تأسیسات و تجهیزات 124 4-4-5- كاربری تجاری 124 4-4-6- كاربری فضای سبز. 126 4-4-7- كاربری حمل و نقل و انبار داری  126 4-4-8- كاربری صنعتی و كارگاهی 126 4-4-9- كاربری های فرا منطقه ای . 127 4-4-10- توزیع كاربریها در نواحی منطقه 20. 129 4-4-11-كاربریهای قابل تغییر و مؤثر در توسعه شهر ری. 131 4-5- تقسیمات شهرداری شهر ری 136 4-5-1- ناحیه یك و ویژگیهای آن 136 4-5-2- ناحیه دو و ویژگیهای آن. 138 4-5-3- ناحیه سه ویژگیهای آن 140  4-5-4- ناحیه چهاریژگیهای آن 143 4-5-5- ناحیه پنج. 145 4-5-6- ناحیه شش. 148 4-5-7- ناحیه هفت. 148 4-5-8- مشكلات ناحیه 6و7 منطقه 20. 149  4-6- محدودیتها و موانع توسعه شهر ری. 153 4-6-1- محدودیتهای توسعه در ارتباط بازمین ساختن 153  4-6-2- محدودیتهای توسعه در ارتباط با قابلیتهای اقتصادی  155 3-6-3- محدودیتهای توسعه در ارتباط با بافت شهر. 156 4-6-4- مشكلات زیست محیطی و آبهای سطحی 158 4-6-5- مشكلات حمل و نقل شهر ری.  159 4-7- امكانات توسعه. 160 4-8- طرح های مورد نیاز توسعه شهر ری. 163 خلاصه فصل چهارم . 166  فصل 5. نتیجه‌گیری و پیشنهادات.  5-1- اثبات فرضیه‌ها   5-2- نتیجه‌گیری . 172 5-2- پیشنهادات . 179  منابع و مآخذ:  181

 • گزارش كارآموزی رشته مكانیك خودرو با عنوان تعمیرات خودرو سواری

  تعمیرات خودرو سواری,خرید گزارش كارآموزی,دانلود كارآموزی مكانیك خودرو,دانلود گزارش كارآموزی,دانلود گزارش كارآموزی رشته مكانیك,دانلود گزارش كارآموزی رشته مكانیك خودرو,دانلود گزارش…

 • کاربرد سیستم هزینه یابی سنتی و نوین برای برآورد بهای تمام شده آموزش دانشجویان

  دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حسابداری,سیستم هزینه یابی سنتی,سیستم هزینه یابی سنتی و نوین برای برآورد بهای تمام شده آموزش…

 • مصلحت از دیگاه حقوقی

  انواع مصلحت,باید و نبایدهای مصلحت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه رشته حقوق,دانلود پایان نامه مصلحت,دانلود پایان نامه مصلحت…

 • پاورپوینت آشنایی با توربین انبساطی و کاربرد آن‌ در نیروگاه‌های تولید برق

  پاورپوینت آشنایی با توربین انبساطی و کاربرد آن‌ در نیروگاه‌های تولید برق رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت…

 • ارزیابی خلاء های قانونی زیست محیطی در برخورد با واحدهای آلوده كننده شهر تهران

  آلاینده های محیط زیست,آلودگی شهر تهران,آلودگی صنایع تهران,ارزیابی خلاء های قانونی زیست محیطی در برخورد با واحدهای آلوده كننده شهر…

 • سمینار بررسی و تشریح نظریه های یادگیری در انسان

  تاریخچه،نظریه ها و مسایل یادگیری در انسان,دانلود سمینار درس یادگیری ماشین,دانلود سمینار کارشناسی ارشد کامپیوتر,دانلود سمینار نظریه های یادگیری در…

 • بررسی نحوه محاسبه انرژی مصرفی گره در WSN و ارائه الگوریتمی برای تعیین مناسب سرگروه شدن گره

  بررسی پروتکلهای مسیریابی پویا در شبکه های حسگر بیسیم,بررسی نحوه محاسبه انرژی مصرفی گره در WSN و ارائه الگوریتمی برای…

 • دانلود پاورپوینت بررسی زیرساختهای فنی سیستمهای اطلاعاتی

  ارتباطات از راه دور و شبکه ها,بررسی زیرساختهای فنی سیستمهای اطلاعاتی,پایگاه داده سیستمهای اطلاعاتی,دانلود پاورپوینت بررسی زیرساختهای فنی سیستمهای اطلاعاتی,دانلود…

 • پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری چارلز پی جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع مفاهیم ریسك و بازده (ویرایش جدید)

  پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری چارلز پی جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع مفاهیم ریسك و بازده…

 • پاورپوینت مفاهیم حسابرسی (فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

  پاورپوینت مفاهیم حسابرسی (فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه) رفتن به سایت اصلی عنوان: پاورپوینت مفاهیم حسابرسی (فصل…

 • جزوه باکتری شناسی دکتر آریان

  جزوه باکتری شناسی دکتر آریان رفتن به سایت اصلی جزوه باکتری شناسی دکتر آریان به تعداد 164 صفحه pdf دست…

 • پاورپوینت الکترونیک قدرت

  پاورپوینت الکترونیک قدرت رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت الکترونیک قدرت تعداد اسلاید: 62 اسلاید فرمت: پاورپوینت  …

 • پروژه رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار با عنوان سایت اتحادیه كتاب فروشان

  fileina,اتوماسیون و آنالیز سیستم کتابخانه,اصول طراحی صفحات وب,انجام پروژه برنامه نویسی,پروژه رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار با عنوان سایت اتحادیه…

 • مبانی نظری بررسی ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج

  آثار جرم فریب در ازدواج,ارکان جرم فریب در ازدواج,جرم فریب در ازدواج,مبانی جرم فریب در ازدواج,مبانی نظری بررسی ضمانت اجرای…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی رابطه مند

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی رابطه مند رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت مبانی…