بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث

بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث,پایان نامه خشونت علیه زنان,تعریف خشونت علیه زنان,خشونت علیه زنان,خشونت علیه زنان از دیدگاه اسلام,خشونت علیه زنان از نگاه احادیث,خشونت علیه زنان از نگاه فقه اسلامی,خشونت علیه زنان از نگاه قرآن,خشونت علیه زنان چیست,خشونت علیه زنان در ایران
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث چکیده:  ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ ق‍رآن‌ و اح‍ادی‍ث‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍س‍ال‍ه‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ زن‍ان‌ و ت‍لاش‌ در ج‍ه‍ت‌ دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ ال‍گ‍وه‍ای‌ م‍وث‍ر و م‍س‍ت‍ن‍د ب‍ه‌ س‍ی‍ره‌ پ‍ی‍ش‍وای‍ان‌ دی‍ن‌ در راس‍ت‍ای‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍روی‍ج‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ق‍رآن‍ی‌ اس‍ت‌ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از آی‍ات‌ ک‍لام‌ ا.. م‍ج‍ی‍د و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ ک‍ت‍ب‌ روای‍ی‌ و اح‍ادی‍ث‍ی‌ ک‍ه‌ در ه‍م‍ی‍ن‌ راس‍ت‍ا م‍ی‌ب‍اش‍د روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ و م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر اس‍ت‍ن‍ب‍اط و اس‍ت‍ن‍ت‍اج‌ و روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‍ی‌ اس‍ت‌ و ب‍ص‍ورت‌ روش‌ ف‍ی‍ش‌ ب‍رداری‌ و ب‍ررس‍ی‌ آی‍ات‌ ق‍رآن‌ و ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ف‍اس‍ی‍ر و ک‍ت‍ب‌ روای‍ی‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ اب‍زار ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ق‍رآن‌ م‍ج‍ی‍د، ت‍ف‍اس‍ی‍ر ق‍رآن‌، م‍ع‍اج‍م‌، ک‍ت‍ب‌ و اح‍ادی‍ث‌ و روای‍ی‌ و ن‍ظر دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ و ب‍زرگ‍ان‌ دی‍ن‌ و ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ م‍ت‍ع‍دد دی‍گ‍ر ک‍ه‌ م‍ج‍م‍وع‍ا در م‍ن‍اب‍ع‌ و م‍اخ‍ذ ذک‍ر ش‍ده‌ اس‍ت. این خشونت به اشکال مختلف بروز کرده و میزان آن به طرز نگران کننده‌ای رو به افزایش است. علل بروز خشونت می‌تواند فردی، خانوادگی و یا اجتماعی باشد. خشونت ذاتا نا ارزشی است و نه ضد ارزش، بلکه دارای ارزش نسبی بوده و تابع شرایط است. این رویکرد، کاملا واقع بینانه و خرد پذیر بوده و اسلام و بسیاری از دیگر مکاتب الهی بر آن صحه می‌گذارند. بدون شک، اسلام آیین رحمت و طلایه دار سعادت و نیک بختی انسانها است، و خشونت مجاز در اسلام، در واقع، تجلی قهرنمای رحمت عام الهی است. غیر مسلمانان، مستشرقین و مسلمانان دیدگاه‌های متفاوت و بعا متناقض در بارة زنان و جایگاه آنها دارند. حضرت محمد ص) بنیان گذار نوعی مکتب اعتدال گرایی پویا در عرصة حقوق بشر و از جمله حقوق زن و مرد است. مواردی وجود دارد که موجب تشخیص فقه شیعه از فقه سنی می‌شود. اختلافات فقهی اهل سنت و شیعیان خبر از اختلاف نظر در نحوة نگرشی شیعه و اهل سنت نسبت به زن دارد. فقها نیز در مورد نظام و حقوق خانواده و نقش زن در آن فتاوای مختلفی دارند. در قرآن کریم الگوهایی ارائه می‌شوند که بعضی در کسوت مردان تبیین رسالت ارزشمداری می‌نمایند و بعضی در کسوت زنان. تأویلات مختلفی در مورد نقصان عقل زن وجود دارد، اما از دیدگاه اسلام و مجموعة آیات و روایات و فهم بزرگان دین، هر کس با تقوی‌تر باشد در درگاه خداوند مقرب‌تر است.  زنان نسبت به مردان آسیب‌پذیرترند و در این میان ازدواج زود هنگام، سیاست ورزی جنسی، هتک حرمت، آزار جنسی، ختنه دختران و… سبب بروز خشونت علیه آنها می‌شود. تعالیم اسلامی همة اشکال خشونت نسبت به همة انسان‌ها را ممنوع دانسته و رعایت حال افراد و رفق و نرمش در روابط اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است و لیکن با بررسی آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) دربارة زن به تأکیدهای فراوان‌تری در دوری از خشونت بر می‌خوریم. حتی در مواردی که سخن از طلاق و جدایی از زن پیش می‌آید قرآن بر اصل زیر بنایی «معروف» تأکید کرده و حدود «معروف» را ژرف تر و گسترده‌تر از قانون مندی و عدل گرایی دانسته و آن را بعنوان یک اصل کلی و عام که با هیچ تخصیص و تقییدی سازگاری ندارد معرفی می‌کند. خداوند صراحتا فاحشگی و خشونت علیه زنان را محکوم کرده و توسل به حجاب، به عنوان شیوة کنترل شهوات جنسی و محافظت زنان مطرح می‌گردد.  چرا که اسلام به عنوان یک نظام منسجم ارزشی، بر همة رفتار و کردار انسان و جامعه نظارت دارد. مقولة شهادت زنان، ممنوعیت قضاوت زنان،‌سرپرستی مرد، حق حضانت و نگهداری کودک، تعدد زوجات، تنبیه بدنی و… معرکة قضاوت‌ها و آرای ضد و نقیض متفقهین و متفکرین اسلامی و غیر اسلامی است و از مستمسک‌ها در ارزیابی منفی در باب شخصیت انسانی زن از دیدگاه اسلام به شمار می‌آید. در این مجال وظیفة علما و روشنفکران، محققان و دین پژوهان بسیار خطیر و حیاتی است. آنان می‌بایست ضمن دفاع عقلایی از دین و آمزوه‌های دینی و تبیین و به روز در آوردن معارف دینی و اعتقادات اسلامی، نیازها و خلاء های فکری جامعه به ویژه قشر جوان را برطرف کردهو ضمن کنترل، بررسی و نقد ایده‌ها، تفکرات و فرهنگ‌های صادراتی غرب، حقیقت و ماهیت واقعی آنها را برملا سازند. کلید واژه: خشونت زن اسلام فقه اسلامی خشونت علیه زنان فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- بیان مسئله 1 1-2- هدف های تحقیق 6 1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن 7 1-4- سوالات و فرضیه های تحقیق 9 1-5- روش تحقیق 10 1-6- قلمرو تحقیق 10 1-7- محدودیت ها و مشکلات تحقیق 11 1-8- تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی 12 1-8-1- تعریف خشونت (معنای لغوی) 12 1-8-2- تعریف خشونت (معنای اصطلاحی) 14 1-8-3- خشونت ذاتی یا اکتسابی؟ 16 1-8-4- اقسام خشونت 17 1-8-5- سطوح خشونت 19 1-8-6- تعریف واژه زن 22 1-8-7- خشونت علیه زنان 22 1-8-8- انواع خشونت علیه زنان و بهای آن 24 1-8-9- زن و خشونت خانگی 27 1-8-10- مصادیق خشونت در خانواده 29 1-8-11- مصادیق خشونت در جامعه 29 1-8-12- مصادیق خشونت در دولت 29 1-8-13- فقه اسلامی (تعریف) 29 فصل دوم: مطالعات نظری مقدمه 31 2-1- کاربرد خشونت  32 2-2- علل بروز خشونت 34 2-2-1- علل تغییر خشونت 34 2-2-2- علل خانوادگی خشونت  37 2-2-3- علل اجتماعی خشونت 39 2-3- ارزشیابی خشونت 42 2-4- خشونت به طور عام (خشونت مجاز یا مشروع و خشونت غیر مجاز یا نا مشروع) 48 2-4-1- خشونت مجاز (مشروع) 48 2-4-2- خشونت غیر مجاز (نا مشروع) 49 2-5- مبانی نظری خشونت گرایان 51 2-6- در اسلام جواز خشونت و مرزهای آن چیست 54 2-7- آیا می توان از خشونت های مجاز اسلامی دفاع عقلانی کرد 56 2-7-1- عقل کل نگر چیست 56 2-7-2- عقل جز نگر چیست 57 2-7-3- فهم یا پسند عرفی چیست 59 2-8- پیشینه تحقیق 61 2-8-1- دوره اول 61 2-8-2- دوره دوم 61 2-8-3- نقص پژوهش های گذشته 62 فصل سوم: روش شناسایی تحقیق مقدمه 64 3-1- زن در گذز تاریخ 65 3-1-1- دیدگاه غیر مسلمین نسبت به جایگاه زن 65 3-1-2- دیدگاه مستشرقین 68 3-1-3- دیدگاه مسلمین 68 3-1-3-1- دیدگاه شعرا 68 3-1-3-2- دیدگاه فقیهان 70 3-2- زن در نگاه حضرت محمد (ص) 73 3-3- زن از چشم انداز فقهی شیعی و مکاتب اهل سنت 74 3-4- آیات قرآن درباره زن 76 3-5- نظر اسلام در خصوص زن 78 3-6- فقها و حقوق زن در خانواده 81 3-6-1- حقوق زن در نظام طبیعی 81 3-6-2- حقوق زن در نظام تاریخی 82 3-6-3- پیش فهم فقیهان مسلمان چیست 83 3-7- فلسفه تفاوت ‌های حقوقی بین زن و مرد 87 3-7-1- زن و مالکیت 88 3-7-2- الگو سازی در آیات و روایات 90 3-8- بررسی نقصان عقل زن 94 3-8-1- تأویلات مختلف در نقصان عقل زن 95 3-8-2- نقد نظریه نقصان عقل زن 96 3-9- آیا از دیدگاه اسلام عقل زن و مرد مساوی است؟ 102 3-9-1- دلایل این مدعا 104 3-9-2- نقد و بررسی ایراد ها 107 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق مقدمه 110 4-1- زنان آسیب پذیر‌تر از مردان 112 4-2- ازدواج زود هنگام  113 4-3- سیاست ورزی جنسی 115 4-4- هتک حرمت 116 4-5- آزار جنسی 117 4-6- ختنه دختران 118 4-7- 6 فرضیه در مورد زن آزاری و بررسی آن 120 4-8- تعالیم اسلام درباره‌ی خشونت 122 4-8-1- اصل معروف چست؟ 125 4-8-2- فرازهایی از سخنان پیامبر (ص) که از زبان فرشته وحی بازگو شد 129 4-9- زنان و حجاب 131 4-10- شهادت زنان 133 4-11- ممنوعیت قضاوت زنان 137 4-12- سرپرستی 140 4-12-1- قرآن 142 4-12-2- روایات 151 4-12-3- اجماع 153 4-12-4- ارزیابی ادله 154 4-13- چرا اسلام حق حضانت و نگهداری کودک را به طور یکسان برای مرد و رن قائل نیست؟ 159 4-14- تعدد زوجات 164 4-15- تنبیه بدنی 169 4-15-1- تنبیه بدنی و دیدگاه عالمان 172 4-15-2- تنبیه بدنی در روایات 174 4-15-3- حسن معاشرت 182 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات مقدمه 188 5-1- کنترل خشونت علیه زنان در ایران نیازمند تحقیق و بررسی همه جانبه است 189 5-2- راهکارهای عملی مبارزه با خشونت 192 نتیجه‌گیری 194 پیشنهادات 198 منابع 200 ضمائم 210 تحقیقات مرتبط با خشونت: دانلود مقاله خشونت علیه زنان در ایران دانلود مقاله بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری دانلود مقاله بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران

 • ارزیابی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی

  ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط,ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط,ارزیابی ارتباط بین ساختارهای…

 • علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان شرکتهای ارائه دهنده اینترنت

  ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی,ارزش ویژه برند,ارزش ویژه برند شرکتهای ارائه دهنده اینترنت,پایان نامه ارزش ویژه برند خدمات اینترنت پرسرعت,علل…

 • جزوه کامل نقشه برداری مهندسی

  جزوه کامل نقشه برداری مهندسی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام جزوه کامل نقشه برداری مهندسی هستید.…

 • بررسی نگرش کارکنان نسبت به فرهنگ سازمانی در راستای مدیریت مشاركتی

  بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی,بررسی نگرش کارکنان نسبت به فرهنگ سازمانی در راستای مدیریت مشاركتی,دانلود پایان نامه…

 • صنعت سیم و كابل ایران

  انتقال نیرو و هدایت امواج رادیویی,خرید پایان نامه صنایع,دانلود پایان نامه رشته صنایع,دانلود پایان نامه صنایع,دانلود پایان نامه مهندسی صنایع,صنایع…

 • بررسی ماهیت وقف و موقوفه در فقه امامیه و حقوق ایران

  بررسی ماهیت وقف و موقوفه در فقه امامیه و حقوق ایران,تاریخچه وقف,دانلود تحقیق شناخت وقف و پیشینه آن,دانلود تحقیق وقف,شرایط…

 • پایان نامه كارشناسی مهندسی كنترل شكاری با عنوان سنجنده‌های ماهواره‌ای

  fileina,پایان نامه كارشناسی مهندسی كنترل شكاری با عنوان سنجنده‌های ماهواره‌ای,تكنولوژی سنجش از دور,خرید پایان نامه كارشناسی مهندسی كنترل شكاری,دانلود پایان…

 • گزارش كارآموزی رشته صنایع و مکانیک خودرو با عنوان شركت پروتون

  fileina,انجام گزارش كارآموزی رشته صنایع,خرید گزارش كارآموزی رشته صنایع,دانلود گزارش كارآموزی رشته صنایع,دانلود گزارش كارآموزی رشته صنایع و مکانیک خودرو…

 • ارزیابی تطبیقی خصوصیات مدیران با ویژگیهای منتصب در آیین نامه ها

  آیین نامه انتصاب مدبران,ارزیابی تطبیقی خصوصیات مدیران با ویژگیهای منتصب در آیین نامه ها,توانائیهای لازم مدیریت,خصوصیات مدیران مدارس شهری,دانلود پایان…

 • شهرنشینی و تحولات شهرنشینی در ایران در نیم قرن اخیر

  الگوهای رشد و توسعه شهری در ایران,تحولات شهرنشینی در ایران,جمعیت شهری,دانلود مقالات رشته علوم اجتماعی,دانلود مقالات علوم اجتماعی,شهرنشینی,شهرنشینی در ایران,شهرنشینی…

 • ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با روش BSC

  ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با روش BSC رفتن به سایت اصلی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مديريت…

 • ساختمان و نحوه عمل آنزیم نیتروژناز

  آنزیم میکروبی,انجام پایان نامه زیست شناسی,تثبیت نیتروژن د رخاک,تولید سلول های Ecoli از طریق نیتروژناز,خرید پایان نامه زیست شناسی,دانلود ساختمان…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصویر ذهنی از خدا

  ادبیات نظری تصویر ذهنی از خدا,ادبیات و مبانی نظری تصویر ذهنی از خدا,پیشینه تحقیق تصویر ذهنی از خدا,دانلود مبانی نظری…

 • بررسی دخالتهای دادگاه در امر داوری

  بررسی دخالتهای دادگاه در امر داوری,دانلود مقاله رشته حقوق,مداخله پس از صدور رأی داور,مداخله دادگاه در تشکیل دیوان داوری,مداخله در…

 • پرسشنامه بررسی عملکرد صادرات سنگ و راهکارهای افزایش صنایع

  پرسشنامه بررسی عملکرد صادرات سنگ و راهکارهای افزایش صنایع رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه بررسی عملکرد صادرات سنگ…