آنالیز و مدلسازی سورسهای دسترسی چندگانه با تقسیم کد برای کاستن تداخل بین کاربران

آنالیز و مدلسازی سورسهای دسترسی چندگانه با تقسیم کد برای کاستن تداخل بین کاربران,آنالیز و مدلسازی کدهای دسترسی چندگانه با تقسیم کد برای کاستن تداخل بین کاربران,تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران,دانلود پایان نامه مهندسی مخابرات,دسترسی به کانال,دسترسی چندگانه با تقسیم کد,سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد,کاهش تداخل بین کاربران با شبیه سازی کدهای CDMA,کدهای CDMA
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام آنالیز و مدلسازی سورسهای دسترسی چندگانه با تقسیم کد برای کاستن تداخل بین کاربران هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه مهندسی مخابرات آنالیز و مدلسازی سورسهای دسترسی چندگانه با تقسیم کد برای کاستن تداخل بین کاربران چکیده  دسترسی چندگانه تقسیم کد از تکنولوژی طیف گسترده به وجود می آید . سیستم های طیف گسترده در حین عمل کردن حداقل تداخل خارجی ، چگالی طیفی کم و فراهم کرده توانایی دسترسی چندگانه از تداخل عمدی سیگنالها جلوگیری می کند که عملیات سیستمی با تداخل دسترسی چندگانه و نویز آنالیز می شود . احتمال خطای بیت در مقابل تعداد متنوعی از کاربران و سیگنال به نویز  متفاوت محاسبه می شود . در سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد برای گسترده کردن به دنباله تصادفی با معیارهای کیفیت اصلی برای تصادفی کردن نیاز داریم . سیگنال گسترده شده بوسیله ضرب کد با شکل موج چیپ تولید می شود و کد گسترده بوجود می آید .  بوسیله نسبت دادن دنباله کد متفاوت به هر کاربر ، اجازه می-دهیم که همه کاربران برای تقسیم کانال فرکانس یکسان به طور همزمان عمل کنند . اگرچه یک تقریب عمود اعمال شده بر دنباله کد برای عملکرد قابل قبولی به کار می رود . بنابراین ، سیگنال کاربران دیگر به عنوان نویز تصادفی بعضی سیگنال کاربران دیگر ظاهر می شود که این تداخل دستیابی چندگانه نامیده می شود . تداخل دستیابی چندگانه تنزل در سرعت خطای بیت و عملکرد سیستم را باعث می شود . تداخل دستیابی چندگانه فاکتوری است که ظرفیت و عملکرد سیستم های دسترسی چندگانه تقسیم کد را محدود می کند . تداخل دستیابی چندگانه به تداخل بین کاربران دنباله مستقیم مربوط می شود . تداخل نتیجه آفستهای زمان تصادفی بین سیگنالهاست که همزمان با افزایش تعداد تداخل طراحی شده . بنابراین ، آنالیز عملکرد سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد باید برحسب مقدار تداخل دستیابی چندگانه اثراتش در پارامترهایی که عملکرد را اندازه گیری می کند وارد می شود .در بیشر جاها روش عادی تقریب گوسی و واریانس مورد استفاده قرار می گیرد . ما عملکرد سرعت خطای بیت سیستم دسترسی چندگانه تقسی کد را مورد بررسی قرار می دهیم . تقریب گوسی استاندارد استفاده شده برای ارزیابی عملکرد احتمال خطای بیت در سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد است . این تقریب به دلیل ساده بودن در بسیاری جاها مورد استفاده است . کلمات کلیدی: کدهای CDMA دسترسی به کانال دسترسی چندگانه با تقسیم کد سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد فهرست مطالب  فصل اول : پیش نیازهای ریاضی و تعاریف  1 1-1 مقدمه . 2 1-2 تعا ریف  3 1-2-1 تابع همبستگی متقابل برای سیگنالهای پریودیک  3 1-2-2 تابع خود همبستگی برای سیگنالهای پریودیک  4 1-2-3 خواص توابع همبستگی پریودیک گسسته . 5 1-3 نامساوی ولچ . 6 1-4 نامساوی سید لینکوف . 6 1-5 تابع همبستگی غیر پریودیک گسسته  7 فصل دوم : معرفی کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی . 8 2-1 مقدمه  9 2-2 تعریف . 10 2-3 دنباله های کلاسیک . 10 2-3-1 دنباله هایی با طول ماکزیمال  10 2-3-2 خواص دنباله های ماکزیمال  11 2-4 انواع تکنیکهای باند وسیع . 13 2-4-1 روش دنباله مستقیم (DS)  13 2-5 کدPN  . 14 2-5-1 دنباله PN و پس خور ثبات انتقالی . 15 2-5-2 مجموعه دنباله های ماکزیمال دارای همبستگی ناچیز . 16 2-5-3 بزرگترین مجموعه به هم پیوسته از دنباله های ماکزیمال  17 2-6 دنباله گلد . 19 2-7 مجموعه کوچک رشته های کازامی  20 2-8 مجموعه بزرگ رشته های کازامی . 21 فصل سوم : نحوه ی تولید کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی . 22 3-1 تولید کد ماکزیمال  23 3-2 تولید کد گلد  28 3-3 تولید کد کازامی  32 فصل چهارم : مروری بر سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد  36 4-1 مقدمه . 37 4-2 سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد . 38 4-3 مزایای سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد . 40 4-4 نگاهی به مخابرات سیار  41 4-5 طریقه ی مدولاسیون  46 4-6 پدیده دور- نزدیک . 46 4-7 استفاده از شکل موجهای مناسب CDMA  49 4-8 بررسی مساله ی تداخل بین کاربران . 49 فصل پنجم : مراحل و نتایج شبیه سازی کدهای CDMA . 50 5-1 مقدمه . 51 5-2 بررسی کد ماکزیمال در شبیه سازی  52 5-3 بررسی کد گلد در شبیه سازی  57 5-4 بررسی کد کازامی در شبیه سازی  62 5-5 عملکرد خطای بیت . 66 شکلها شکل (1-1) شکل موج گسترش یافته  5  شکل (1-2) مدار شیفت رجیستر  11 شکل (2-2) بلوک دیاگرام یک سیستم DSSS  14 شکل (2-3) بلوک دیاگرام یک فیدبک شیفت رجیستر . 16 شکل (3-1) چگونگی ترکیب کد ماکزیمال با داده ها  23 شکل (3-2) تولید کد ماکزیمال با استفاده از شیفت رجیستر  24 شکل (3-3) تابع همبستگی کد ماکزیمال . 25  شکل (3-4) تابع همبستگی متقابل با طول دنباله31 و تعداد 100 کاربر . 26 شکل (3-5) تابع همبستگی متقابل با طول دنباله63 و تعداد 100 کاربر . 27 شکل (3-6) نحوه ی تولید کد گلد . 28 شکل (3-7) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و تعداد 50 کاربر . 29 شکل (3-8) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و تعداد 100 کاربر . 30 شکل (3-9) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 63 و تعداد 50 کاربر  31 شکل (3-10) نحوه ی تولید کد کازامی  32 شکل (3-11) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و k=2 , m=-1 . 33 شکل (3-12) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و k=-1 , m=10  34 شکل (3-13) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و k=-4 , m=4  35  شکل (4-1) مدل سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد  38  شکل (4-2) تقسیم بندی سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد  39 شکل (4-3) هدف سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد . 41 شکل (4-4) نمونه ای از مخابرات سلولی . 42 شکل ( 4-5) مدلهای مختلف سیستمهای چندگانه . 45 شکل (4-6) اثر پدیده دور- نزدیک . 47 شکل (5-1) فرستنده CDMA . 51 شکل (5-2) گیرنده CDMA  52 شکل (5-3) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 40 کاربر . 53 شکل (5-4) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 40 کاربر . 53 شکل (5-5) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر . 53 شکل (5-6) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  53 شکل (5-7) نمودار BER برای 40 کاربر کد ماکزیمال  54 شکل (5-8) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 80 کاربر . 55 شکل (5-9) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  55 شکل (5-10) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  55 شکل (5-11) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  55 شکل (5-12) نمودار BER برای 80 کاربر کد ماکزیمال  56 شکل (5-13) روش بدست آوردن کد گلد  57 شکل (5-14) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  58 شکل (5-15) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  58 شکل (5-16) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر . 58 شکل (5-17) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر . 58 شکل (5-18) نمودار BER برای 40 کاربر کد گلد . 59 شکل (5-19) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  60 شکل (5-20) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  60 شکل (5-21) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر . 60 شکل (5-22) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  60 شکل (5-23) نمودار BER برای 80 کاربر کد گلد  61 شکل (5-24) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 40 کاربر . 62 شکل (5-25) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 40 کاربر . 62 شکل (5-26) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  62 شکل (5-27) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  62 شکل (5-28) نمودار BER برای 40 کاربر کد کازامی . 63 شکل (5-29) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  64 شکل (5-30) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 80 کاربر . 64 شکل (5-31) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر . 64 شکل (5-32) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  64 شکل (5-33) نمودار BER برای 80 کاربر کد کازامی  65 شکل (5-34) مقایسه سه کاربر برای کد ماکزیمال . 68 شکل (5-35) مقایسه سه کاربر برای کد گلد  69 شکل (5-36) مقایسه سه کاربر برای کد کازامی  70 شکل (5-37) مقایسه سه کد برای 40 کاربر . 71 شکل (5-38) مقایسه سه کد برای 80 کاربر . 72 جدول (2-1) مقدیری از دنباله های ماکزیمال  18 

 • مصونیت قضائی قضات و وكلای دادگستری در حقوق فرانسه

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه,حقوق فرانسه,خرید مقالات حقوق بین الملل,دانلود مقاله حقوق بین الملل با عنوان مصونیت قضائی قضات و…

 • بازارهای مالی در ایران

  آزادسازی بازار مالی,بازارهای مالی,بازارهای مالی در ایران,بحران بر بازارهای مالی ایران,دانلود مقالات رشته مدیریت مالی,دانلود مقالات مدیریت مالی بازدید کننده…

 • معاملات معارض

  fileina,اهمیت و اهداف ثبت رسمی,بررسی نظام ثبتی ایران,بزه,خرید پایان نامه رشته حقوق,خرید مقاله و تحقیق رشته حقوق,دانلود مقاله نقد و…

 • حل و فصل اختلافات بین المللی و نهاد داوری

  اختلافات بین المللى,تحقیق حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللى,جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات بین المللی,حل و…

 • پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیران بازاریابی

  پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیران بازاریابی رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد…

 • پرسشنامه بررسی رابطه بین عدالت اخلاقی، نسبیت گرایی و نگرشهای مصرف کننده به خریدهای غیر قانونی

  پرسشنامه بررسی رابطه بین عدالت اخلاقی، نسبیت گرایی و نگرشهای مصرف کننده به خریدهای غیر قانونی رفتن به سایت اصلی…

 • پرسشنامه شناسایی و بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی تولید ناب در شرکت ماشین سازی اراک

  پرسشنامه شناسایی و بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی تولید ناب در شرکت ماشین سازی اراک رفتن به سایت اصلی…

 • پروپوزال بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان

  پروپوزال بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان,دانلود پروپوزال پروپوزال بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری

  ادبیات نظری سرمایه فکری,ادبیات و مبانی نظری سرمایه فکری,پیشینه تحقیق سرمایه فکری,دانلود مبانی نظری سرمایه فکری,فصل دوم پایان نامه سرمایه…

 • مدل نظری اجرای مدیریت ارتباط با مشتری

  مدل نظری اجرای مدیریت ارتباط با مشتری رفتن به سایت اصلی مدل نظري اجراي مديريت ارتباط با مشتري شامل سه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی ERP

  ادبیات نظری پیاده سازی موفق ERP,ادبیات و مبانی نظری پیاده سازی موفق ERP,پیشینه تحقیق پیاده سازی موفق ERP,دانلود مبانی نظری…

 • پروپوزال طراحی مفهومی سیستم اطلاعات مدیریت جهت سیستم مراقبت بیمار

  پروپوزال طراحی مفهومی سیستم اطلاعات مدیریت جهت سیستم مراقبت بیمار رفتن به سایت اصلی روش تحقیق هدف اصلی این پژوهش…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش پرخاشگری

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش پرخاشگری رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته روانشناسی چارچوب نظری و پیشینه…

 • تاثیر روش درس پژوهی بر تفکر انتقادی دبیران مدارس

  اقدام پژوهی,تاثیر روش درس پژوهی بر تفکر انتقادی دبیران مدارس,تفکر انتقادی,دانلود مقالات ترجمه شده رشته مدیریت آموزشی,دانلود مقالات ترجمه شده…

 • بررسی اجزای سرمایه فکری و شاخص های تشکیل دهنده توسعه انسانی

  اجزای سرمایه فکری,بررسی اجزای سرمایه فکری و شاخص های تشکیل دهنده توسعه انسانی,تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی,رابطه سرمایه…