پرسشنامه بررسی اثر مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بانک پاسارگاد شمال شهر تهران

پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری کلانتری (۱۳۸۹),پرسشنامه استقرار مدیریت دانش در بانک,پرسشنامه بررسی اثر مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بانک پاسارگاد شمال شهر تهران,پرسشنامه پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری,پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری,پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری در بانک,پرسشنامه مدیریت دانش,پرسشنامه موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پرسشنامه بررسی اثر مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بانک پاسارگاد شمال شهر تهران هستید.

دانلود فایل

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی شناسایی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با مدیریت دانش شعب بانک پاسارگاد شمال شهر تهران مقدمه  عصر امروز، عصر سازمانهای مبتنی بر دانش  است. مدیریت دانش در راستای دستیابی به منابع نوین دانشی، تئوری های نوینی همچون مدیریت دانش جامعه گرا  که هدف آن دستیابی به منابع عظیم دانش مشتریان است را مورد توجه جدی قرار داده است (رتنا و تی ان جی  ،2011). در سال های اخیر، موضوع مدیریت دانش بسیار مورد توجه قرار گرفته و مدیریت دانش، فرصتی را برای سازمان ها فراهم می آورد که با احتمال بیشتری قادر به تشخیص فرصت های پدیدار شده در بازار بوده و مزیت رقابتی خود را افزایش دهند. مدیریت دانش در ارتباط با بدست آوردن، اشتراک گذاری و بسط دانش مشتریان و با هدف سودرسانی مشترک بین مشتریان و سازمان می باشد. در ادامه به بررسی وضعیت کنونی مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش در شعب بانک پاسارگاد شمال شهر تهران به بررسی نقش و اثر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری اشاره شده و با توجه به نظر سنجی انجام شده در میان مدیران و معاونین و کارشناسان (خبرگان) شعب بانک پاسارگاد شمال شهر تهران به تحلیل میزان تاثیر عوامل مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته می شود.     ابزارهای جمع آوری داده ها ابزار گردآوری اطلاعات بوسیله یا وسایلی اطلاق می گردد که از طریق اجرای آن ها، اطلاعات جمع آوری می گردد( دلاور،1379). در این پژوهش جهت جمع آوری اطلاعات و دست یابی به اهداف از پرسشنامه بی نام با سوالات بسته و از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده و پاسخ ها از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق تنظیم شده است. چرا که پرسش بسته به فرد کمک می کند تا با انتخاب یکی از گزینه های فراهم شده سریع تر تصمیم بگیرد و نیز استخراج اطلاعاتی که باید تحلیل شوند را برای پژوهشگر ساده می کند. در این پژوهش دو دسته متغیر وجود دارد؛ هر یک از عوامل برشمرده در فرضیات تحقیق به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می شود (مدیریت دانش و سه عامل دیگر) و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان متغیر وابسته و همچنین عوامل سازمانی به عنوان متغیر میانجی انتخاب می گردند که در تنظیم پرسشنامه از تمام این متغیرها استفاده شده است. قسمت اول : مشخصات فردی این بخش شامل «3» سوال است که این سوالها در مورد ویژگی­های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان می­باشد. قسمت دوم : سوالات اصلی مربوط به فرضیه ها حاوی  40 سوال که هدف از پاسخ دادن به سوالات آگاهی یافتن از اثرات مدیریت دانش و دیگر عوامل مستقل، اثر میانجی عوامل سازمانی بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در بانک پاسارگاد شعب شمال شهر تهران می باشد. این قسمت بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت طراحی شده است. صورت کلی و امتیاز بندی این طیف مطابق با جدول (3-1) می باشد جدول 3-1 امتیاز بندی سوالها شکل کلی پرسشنامه کاملا مخالف مخالف ممتنع موافق کاملا موافق امتیاز بندی 1 2 3 4 5  افراد از بین پنج گزینه انتخاب خود را انجام داده و برای سوالات پرسشنامه نمرات 1 تا 5 طبق جدول 3-1 در نظر گرفته می شود و نمره کل آن از طریق جمع نمرات کسب شده سنجیده می شود. شرح مختصری از فرضیات پرسشنامه و تعداد و شماره سؤالات در جدول (3-2) آمده است. همچنین نمونه ای از پرسش نامه نیز در قسمت ضمائم پیوست می باشد. جدول (3-2) : شرح سؤالات پرسشنامه فرضیات مشتری گرایی کسب  وکاربرد  دانش انتشار دانش متغیرهای سازمانی تکنولوژی موفقیت CRM شماره سوال 1 – 7 8 – 15   16 – 18 19 – 28 29 – 34 35 – 40 تعداد سوال 7 8 3 10 6 6 3-2-         روایی و پایایی 3-7-1-     تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات است و بدین معنی است که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد (سرمد، بازرگان و مجازی،1379). به عبارت دیگر پایایی یعنی اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرارگیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود، در واقع ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظ نیا ،1385). هدف و منظور از پایایی و ثبات پرسشنامه این است که چنانچه این تحقیق توسط فرد دیگری یا توسط همان محقق در زمان و مکان های مختلف دوباره انجام شود به  مشابهی دست یابد. به عبارت دیگر پایایی یا اعتبار که به دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شود، معین می کند یک ابزار اندازه گیری تا چه حد میزان سازگاری مفهوم مورد نظر را اندازه می گیرد. پایایی و یا اعتبار با پایداری و سازگاری اندازه گیری سروکار دارد (سکاران،1381).  با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را می توان محاسبه کرد: معادله (3-2) : α= ضریب آلفای کرونباخ n= حجم نمونه =  واریانس سوال = واریانس کل پرسشنامه دراین تحقیق قبل از توزیع نهایی پرسشنامه تعداد 35 نفر از پاسخگویان به طور تصادفی انتخاب شدند و سپس پرسشنامه ها در اختیار آنها قرار گرفت. بعد از جمع آوری پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از ابزارهای بکار برده شده محاسبه گردید که مقادیر همگی بیانگر پایایی قابل اعتماد ابزارهای بکار برده شده است. در نهایت در جدول (3-3) ضرایب آلفای کرونباخ هر یک از متغیرها با توجه به کل داده ها آورده شده است. همچنین پایایی کل پرسشنامه نیز مقدار “906/0” بدست آمد که بیانگر میزان بالای پایایی پرسشنامه تحقیق می باشد. جدول(3-3) : مقدار آلفای کرونباخ متغیر مورد بررسی تعداد آیتم آلفای کرونباخ مدیریت دانش 11 630/0 مشتری گرایی 7 799/0 تکنولوژی CRM 6 897/0 عوامل سازمانی 10 875/0 موفقیت  CRM 6 850/0 چون ضرایب به عدد یک نزدیک می باشد می توان گفت اعتماد (پایایی) پرسشنامه مناسب تشخیص داده شد و می توان پرسشنامه را توزیع نمود.

 • ارائه مدل ارزیابی عملکرد با بسط مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی و روش حل آن

  ارائه مدل ارزیابی عملکرد با بسط مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی و روش حل آن رفتن…

 • بررسی تعیین تابعیت رای داور و انواع آن با تاکید بر تعیین رویه قضایی جاری

  اعتراض به آراء داوری,انواع داوری از حیث تابعیت,بررسی تعیین تابعیت رای داور و انواع آن با تاکید بر تعیین رویه…

 • کتاب «TOEFL CBT» برای داوطلبان دکتری و دانشجویان دکتری کلیه رشته ها برای شرکت در آزمون زبان«‌‌MSRT»

  آزمون زبانMSRT,دانلود کتاب TOEFL CBT,دانلود کتاب TOEFL CBT برای آزمونMSRT,دانلود منابع آزمون زبانMSRT,شرکت در آزمون زبانMSRT,کتاب «TOEFL CBT» برای داوطلبان…

 • تحقیق تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی

  تحقیق تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی,تقدم حل تعارض دادگاهها بر تعارض قوانین,دانلود تحقیق تعارض دادگاهها در…

 • دانلود پایان نامه سقط جنین

  ارکان جرم در ایران,دانلود پایان نامه رشته حقوق,دانلود پایان نامه سقط جنین,سقط جنین,قاعده نفی عسر و حرج,مجازات سقط جنین بازدید…

 • سطوح سرمایه اجتماعی و اهمیت آن در سازمان و مدلهایی برای سنجش آن

  اهمیت مطالعه سرمایه اجتماعی در سازمان,پایان نامه سرمایه اجتماعی,سرمایه اجتماعی سازمانی,سطوح سرمایه اجتماعی,سطوح سرمایه اجتماعی و اهمیت آن در سازمان…

 • بررسی نقش و اهمیت اوراق مشارکت در اقتصاد ایران

  اوراق قرضه,اوراق مرابحه,اوراق مشاركت,بانكداری اسلامی,بررسی نقش و اهمیت اوراق مشارکت در اقتصاد ایران,تامین مالی,دانلود مقالات اقتصاد,دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته…

 • جغرافیا شهرستان ساوجبلاغ

  انجام پایان نامه جغرافیا,تعریف محدوده قانونی روستا,تقسیمات سیاسی شهرستان ساوجبلاغ,توسعه شهری شهرستان ساوجبلاغ,جغرافیا شهرستان ساوجبلاغ,دانلود جغرافیا شهرستان ساوجبلاغ,سیستم همکاری در…

 • بررسی تطبیقی شرط فعل در نظام حقوقی ایران و فرانسه

  بررسی تطبیقی شرط فعل در نظام حقوقی ایران و فرانسه,دانلود پایان نامه شرط فعل,شرط فعل,شرط فعل در فقه امامیه,شرط فعل…

 • پروپوزال عوامل موثر بر وصول مطالبات در بانک صادرات و ارائه راهکارهایی برای بهبود وصول آنها

  پروپوزال عوامل موثر بر وصول مطالبات در بانک صادرات و ارائه راهکارهایی برای بهبود وصول آنها,پروپوزال وصول مطالبات بانک صادرات,خرید…

 • بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران

  اثر بحران های بانکی بر تقاضای پول,بحران های بانکی,بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران,تقاضای پول,دانلود پایان نامه…

 • شکلگیری و تقسیم بندی انواع فرهنگ سازمانی و بررسی فرآیند و مولفه های آن

  تقسیم بندی انواع فرهنگ سازمانی,سطوح فرهنگ سازمانی,شکلگیری و تقسیم بندی انواع فرهنگ سازمانی و بررسی فرآیند و مولفه های آن,عوامل…

 • بررسی پیشینه و گیاهشناسی پنبه و فرآیندهای لازم برای رسیدن به محصول استاندارد آن

  بررسی پیشینه و گیاهشناسی پنبه و فرآیندهای لازم برای رسیدن به محصول استاندارد آن,دانلود پایان نامه پنبه,دانلود پایان نامه رشته…

 • اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

  اعتراض به رأی داور,اعتراض به رأی داور در حقوق ایران,اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی,اعتراض به رأی…

 • انتخابات و اتحاد ملی

  fileina,اتحاد ملی,انتخابات,انتخابات و اتحاد ملی,انجام پروژه و پایان نامه,انحطاط جوامع,انسجام اسلامی,دانلودمقاله انتخابات و اتحاد ملی,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,فروش…