پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

fileina,اتلاف,انجام پروژه و پایان نامه حقوق,پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان دعوای تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق,حقوق مدنی,خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی الكترونیك,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,ضمان,فروش فایل,مسئولیت,مسئولیت مدنی,مقالات ترجمه شده حقوق,همکاری در فروش فایل
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان هستید.

دانلود فایل

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان مقدمه: فرد بشر با توجه به طبیعت انسانی و روانی و عاطفی خود داراری دیدگاهی زشت و زیبا و گفتارهای پسندیده و نا پسندیده می باشد و از سویی آمال ممدوح الهی و انسانی را دنبال می كند و از سوی دیگر امیال مذموم شیطانی. تاریخ حیات انسان گویای این واقعیت است كه انسان در جریان دست یافتن به  این آمال به خصومت و نزاع گراییدو چه بسا منجر به كشتار همدیگر و انتقام می-پرداختند، تا آنجا كه یكی از طرفین از بین می رفت و یا كاملا تسلیم می شد مه این خود موجب اضمحلال نظم جامعه می گردید. لذا بشر عاقل از همان زمانهای دور به این حقیقت پی بردكه برای حفظ نظام  اجتماعی باید ضوابط و قواعدی را حاكم بر رفتارها و روابط اجتماعی خود قرار دهد تا با رعایت قوانین ارسالی از سوی عادل یگانه و وضع قوانین قراردادی از سوی خبرگان، هم دامنه اختلافات محدود گردد و هم اختلافات حادث بر اساس آن قوانین و قواعد فیصله یابد برای استقرار نظم و امنیت در جامعه در كنار قواعد و موازین دینی و اخلاقی، مقرارات قانونی عالمانه و عادلانه ضروری است تا در پرتو این مقررات زمینه دست یابی به عدالت اجتماعی فراهم آید.حقوق مدنی ایران نیز چهرة تكامل یافته از فقه امامیه است كه بر مبنای تحقیق و فتوای فقیهان در طول قرنها تدوین شده است قوانین حقوقی روز به روز متحول و قوانین ناقص، تكمیل می شود و روح قوانین از متون فقهی كشف می گردد تا حقوق افراد بشر حفظ گردد و جامعه بسوی هدف خود كه همانا مدنیت و قانونمندگرایی است در سایه عدالت رهنمون شود. برای درك بهتر موضوع  ابتدا در این فصل به شرح اصطلاحات ضمان و مسئولیت مدنی پرداخته شده است  کلمات کلیدی: اتلاف در حقوق مسئولیت ضمان حقوق مدنی مسئولیت مدنی مسئوولیت :  مفهمومی حقوقی است و از نظر جامعه‌شناسی با تحول جامعه تغییر می كند تا آنجا كه تاریخ فرضیه‌های حقوقی نشان می‌دهد نخستین تجلی فرضیه مسئوولیت به صورت وظیفه است بدین شرح كه كسی كه خود او یا اشیاء و افراد واقع در اختیار او به دیگری زیان رسانده است موظف است كه به نوعی آتش خشم و انتقام زیان دیده را فرو نشاند . كسی كه به دیگری زیان می‌رساند یا با حمایت از خویشاوند و طفل و حیوانی اهلی كه به دیگران زیان رسانده است ، مانع گرفتن انتقام زیان دیده آماده شود ، چون مصلحت جامعه در آرامش و نظم یعنی امنیت عمومی در ابتدائی ترین معنی آن ، با تنظیم روابط خصمانه و سرانجام با آشتی دادن دو خصم بهتر و موثرتر تامین می‌شود . هر كسی كه عملی می‌كند قصد انجام دادن آن عمل و نتایج قابل پیش بینی ناشی از آن را داشته باشد و باید مسئوول این عمل و نتایج آن باشد ولی این مسئوولیت ناشی از فرض آن است.    فهرست مطالب مسئولیت مدنی و ضمان 1 مقدمه: 2 اصطلاح ضمان در حقوقی مدنی و انواع آن 3 گفتار اول ـ ضمان در حقوق مدنی : 3 مسئوولیت : 4 گفتار دوم ـ تاریخچه مسئوولیت مدنی : 6 گفتار سوم ـ مسئوولیت مدنی در كتابهای آسمانی : 6 گفتار چهارم : 8 الف ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت اخلاقی : 8 ب ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت كیفری : 9 – قلمرو مسئوولیت مدنی و انواع آن : 11 ـ قلمرو مسئوولیت مدنی : 11 1 ـ ضمان عهدی : 11 2 ـ ضمان قهری : 11 ـ انواع مختلف مسئوولیت مدنی : 13 الف – مسئوولیت ناشی از عمل شخص : 13 2 ـ عنصر معنوی یا روانی تقصیر : 15 ب ـ مسئوولیت ناشی از عمل دیگری : 16 ج ـ مسئوولیت ناشی از اشیاء : 19 ـ مصادیق ضمان در قانون مدنی و فقه : 19 اتلاف 21 تعریف اصطلاح تلف در فرهنگ لغت، فقه و حقوق و تشریح عناصر آن: 22 گفتار اول- تعریف تلف در فرهنگ مختلف، فقه و حقوق: 23 بند اول- مهوم تلف در لغت: 23 بند دوم- مفهوم تلف در اصطلاح فته: 23 بند سوم ـ اتلاف حقوق مدنی : 24 گفتار دوم ـ تشریح عناصر تلف : 28 بند اول ـ تلف : 28 فقها و حقوقدانان اموال را به اقسام زیر منقسم نموده‌اند كه به طور خلاصه بیان می‌شود : 31 الف ـ اموال مادی و غیر مادی : 31 ب ـ اعیان و منافع : 31 ارش : در لغت به معنای فساد و نقص است و در اصطلاح تفاوت قیمت صحیح 32 ج ـ اموالی كه به انتفاع از آن عین باقی می ماند و اموالی كه به انتفاع از آن عین باقی نمی‌ماند. 33 د ـ اموال منقول و اموال غیر منقول : 33 ه ـ مثلی و قیمی : 33 بند سوم ـ ضمان : 37 بند چهارم ـ بدون واسطه و با واسطه : 37 بند پنجم ـ اتلاف نفس : 38 ب ـ شبه عمد : 40 بند ششم ـ اتلاف اطراف : 42 فصل دوم ـ اثابت حجیت قاعدة اتلاف : 44 گفتار اول ـ كتاب ( قرآن ) : 44 بند اول ـ در سوره بقره آیه 194 چنین آمده است : 44 بند دوم ـ در سوره نحل آیه 126 چنین آمده است : 47 بند سوم ـ در سوره شوری آیه 40آمده است : 48 گفتار دوم ـ سنت : 49 گفتار سوم ـ قاعده احترام : 52 گفتار چهارم ـ بنای عقلا : 54 گفتار پنجم ـ اجماع : 54 گفتار ششم ـ قاعده تسلیط : 56 انواع اتلاف: 56 بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن 68 گفتار اول- معنی سبب در اصطلاح لغوی و فقهی 68 تسبیب فعلی است كه انتظار تلف ولو احیانا از ن میرود و بعد به شروطی كه لازم است تا تسبیب موجب ضمان شود اشاره مینماید: 73 بند دوم- اجماع: 84 بند سوم- بنای عقلا: 84 بند دوم- اجتماع سبب و مباشر: 86 – صور مختلف تسبیب در قصاص و اجتماع اسباب 88 الف – صور مختلف تسبیب در قصاص: 88 بند دوم- عمل مجنی علیه نیز به عمل جانی منضم شود: 91 بند سوم- عمل حیوانی به عمل جانی ضمیمه شود: 93 بند چهارم- عمل انسان دیگری منضم شود: 96 بند پنجم- ترسیم صور مختلف اجتماع اسباب 107 منابع  ماخذ 109

 • ارزیابی تطبیقی بستر زیرساخت های دستگاه های اجرایی برای استقرار مدیریت دانش

  ارزیابی تطبیقی بستر زیرساخت های دستگاه های اجرایی برای استقرار مدیریت دانش,پیاده سازی مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی,پیاده سازی…

 • مدیریت ارتباط با مشتری

  CRM,eCRM,fileina,ارتباط با مشتری,خرید مقاله و تحقیق مدیریت,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,مدیریت ارتباط با مشتری,مدیریت ارتباط با…

 • دانلود مقاله تحلیل نقاشی های کودکان کار

  بداهه سازی کودکان کار,تحلیل تصویرسازی های کودکان کار,تحلیل نقاشی های کودکان کار,تصویرسازی شعر کودک به روش بداهه سازی,تصویرسازی کودکان کار,دانلود…

 • پایان نامه مهندسی عمران با عنوان توصیف بتون پلاستیک و روشهای اجرایی دیواره آب بند

  پایان نامه مهندسی عمران با عنوان توصیف بتون پلاستیک و روشهای اجرایی دیواره آب بند,توصیف بتون پلاستیک و روشهای اجرایی…

 • خلاصه کتاب نظریه های ارتباطات سازمانی دکتر علی اکبر فرهنگی

  خلاصه کتاب نظریه های ارتباطات سازمانی دکتر علی اکبر فرهنگی رفتن به سایت اصلی خلاصه کتاب نظریه های ارتباطات سازمانی…

 • طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای الگوی شایستگیها

  آنتروپی شانون,ارزیابی عملکرد,دانلو دمقالات ارشد رشته مدیریت,دانلود مقالات ارشد مدیریت,دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت,دانلودمقالات کارشناسی ارشد مدیریت,شایستگی,طراحی نظام ارزیابی…

 • ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با تکنیک تلفیقی FTOPSIS-BSC

  ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با تکنیک تلفیقی FTOPSIS-BSC رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته مدیریت ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری…

 • مدیریت سیستمهای پاداش و عوامل اثرگذاری بر خط مشی های مدیریت پاداش در سازمان و رابطه آن با مفاهیم مختلف

  مدیریت سیستمهای پاداش و عوامل اثرگذاری بر خط مشی های مدیریت پاداش در سازمان و رابطه آن با مفاهیم مختلف…

 • اکولوژی شهری به عنوان زمینه چندرشته ای: تفاوت ها در استفاده از واژه "شهرنشینی " بین علوم اجتماعی و طبیعی

  اکولوژی شهری به عنوان زمینه چندرشته ای: تفاوت ها در استفاده از واژه "شهرنشینی " بین علوم اجتماعی و طبیعی…

 • بررسی تعهدات ضمنی در حقوق کیفری بازرگانی

  بازار آزاد,بررسی تعهدات ضمنی در حقوق کیفری بازرگانی,جرم انگاری کیفری,جهانی شدن,حقوق جزای بین الملل,حقوق کیفری بازرگانی,دانلود مقاله حقوق کیفری بازرگانی…

 • عوامل کلیدی موفقیت زیرساختی در پیاده سازی مدیریت دانش در بانک ملت

  پیاده سازی مدیریت دانش,پیاده سازی مدیریت دانش در بانک,پیاده سازی مدیریت دانش در بانک ملت,دانلود مقاله پیاده سازی مدیریت دانش…

 • بررسی رابطه بین كیفیت زندگی كاری با عملکرد سازمانی کارکنان

  بررسی رابطه بین كیفیت زندگی كاری با عملکرد سازمانی کارکنان,دانلود مقالات رشته مدیریت دولتی,دانلود مقالات مدیریت,دانلود مقالات مدیریت دولتی,عملكرد سازمانی,كاركنان…

 • مکانیزم های ایجاد هماهنگی در سیستم های زنجیره عرضه

  سیستم های زنجیره عرضه,مدیریت زنجیره عرضه,مکانیزم های ایجاد هماهنگی,مکانیزم های ایجاد هماهنگی در سیستم های زنجیره عرضه بازدید کننده عزیز…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری 9

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری 9 رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • بررسی اقلیم شهر کاشان و تاثیر آن بر گردشگری

  بررسی اقلیم شهر کاشان,بررسی اقلیم شهر کاشان و تاثیر آن بر گردشگری,بررسی گردشگری شهری کاشان,پیشینه تاریخی شهر کاشان,تاثیر اقلیم بر…